NIMALO OHRABRUJUĆE Dok nam prijeti još gora kriza u 2023. robne rezerve u FBiH rade po propisima iz 1995?!

Nalazi revizora: Nakon 1995. godine na nivou FBiH nisu izrađeni sveobuhvatniji normativi koji se odnose na sve situacije u kojima je potrebno intervenisati robnim rezervama

Uzmu li se u obzir najnoviji nalazi federalnih revizora o stanju u robnim rezervama na području Federacije BiH kao i crne prognoze krize u cijelom svijetu, federalna i kantonalne vlasti će i 2023. godinu, kada je riječ o upravljanju robnim rezervama, dočekati nespremne.

PIŠE: A. DUČIĆ/FOKUS.BA
Ured za reviziju institucija u FBiH naveo je kako je provedena revizija robnih rezervi u pet kantona, TK, ZDK, BPK, LK i KS, kao i Federalne direkcije robnih rezervi, utvrdila da nije osigurano efikasno upravljanje robnim rezervama. Također i postojeći regulatorni okvir nije adekvatan za sistemsko upravljanje robnim rezervama.

Isto tako, ni podzakonski akti na osnovu kojih se utvrđuju potrebe robnih rezervi pojedinačno po stanovniku nisu odgovarajući. Naša država je tokom teške pandemije COVID-19 bila suočena sa ogromnim problemima, a revizori navode da direkcije u tom periodu nisu intervenisale robnim rezervama radi stabilizacije tržišta, već su u najvećoj mjeri bili usmjereni na pomoć ugroženim kategorijama stanovništva. Sličan scenarij nam se ne bi opet trebao ponoviti.

Nadalje, revizijom je utvrđeno da direkcije ne razmjenjuju podatke o robama koje nabavljaju i posjeduju u rezervama, tako da nijedna od institucija ne raspolaže podacima o ukupnim količinama i vrstama robnih rezervi u FBiH. S obzirom na to da većina direkcija nije izradila bilanse robnih rezervi, nije poznat obim i struktura roba potrebnih za robne rezerve za određeni period.

A da apsurd bude veći, pojedine direkcije bilanse roba izradile su na osnovu Odluke o normativima za iskazivanje potreba i potrošnje proizvoda po stanovniku u ratu iz 1995. godine?!

– Federalna direkcija je u svojim programima rada stanje robnih rezervi prikazivala u odnosu na ovaj normativ. Nakon 1995. godine na nivou FBiH nisu izrađeni detaljniji i sveobuhvatniji normativi koji se odnose na sve situacije u kojima je potrebno intervenisati robnim rezervama, a ne samo na ratno stanje. Većina direkcija za robne rezerve u FBiH nije izradila bilanse roba te se prilikom izrade programa/planova robnih rezervi nisu vodile stvarnim potrebama stanovništva Federacije, odnosno pojedinačnih kantona. Također, nedostaju odgovarajući i jedinstveni normativi koji bi se trebali koristiti prilikom planiranja robnih rezervi – navodi se u nalazim federalnih revizora.