Održana 12.sjednica Gradskog vijeća Visoko, jednoglasno izglasan novi statut

U Velikoj sali Gradske uprave Visoko danas je održana 12.po redu redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko. Sjednici su prisustvovala 24 vijećnika, dok je zbog bolesti odsutan bio vijećnik Bajro Fejzić. Sjednici je prisustvovao i gradonačelnik Mirza Ganić sa saradnicima, kao i zastupnica u Skupštini ZDK Mirela Mateša Bukva. Ono što je najvažnije za ovu sjednicu jeste da je Grad Visoko dobio statut, koji je usvojen sa 23 glasa ZA i jednim uzdržanim glasom.

1. Tačka dnevnog reda, Izvod iz zapisnika sa 11. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko, usvojena je jednoglasno.

2. Tačka dnevnog reda, Prijedlog statuta Grada Visoko, također je usvojena sa 23 glasa ZA i jednim uzdržanim glasom, a pored ove tačke na dnevnom redu se našlo i nekoliko amandmana, od kojih je većina i povučena na samoj sjednici.

3. Tačka dnevnog reda, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Visoko za 2021.godinu, usvojena je jednoglasno sa 24 glasa ZA, a pojašnjenja je ponudio gradonačelnik Mirza Ganić, koji je pojasnio određene izmjene koje su se našle kao prijedlozi Budžeta Grada Visoko, a prije svega se odnose na povećanje transfera za JU „Dom zdravlja“ Visoko, kao i JU za predškolski odgoj i obrazovanje, te izdvajanje za ligaške sportove, sufinansiranje za gas, kao i druge stvari od općeg društvenog interesa.

4. Tačka dnevnog reda, Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2021-30.09.2021.godine, usvojena je također jednoglasno.

5. i 6. Tačka dnevnog reda, Nacrt Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu i Nacrt odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu dobile su jednoglasnu podršku sa 24 glasa ZA, a i ovdje je gradonačelnik pojasnio koja su to nova izdvajanja, a jako bitno je neka od njih pomenuti, jer se odnose na život građana Visokog. Grad Visoko će sa 500.000 KM sufinansirati smanjenje cijene vode i priključka za vodu, što bi trebala biti adekvatna sredstva za pojeftinjenje same cijene i vode i priključka na mrežu. Stavka u iznosu od 30.000 KM je predviđena za naše najmlađe sugrađane, djecu i mlade koji boluju od dijabetesa, za nabavku senzora za mjerenje šečera. Planirana je i podrška pojedincima, tačnije našim sugrađanima za vantjelesnu oplodnju u iznosu od 50.000 KM, dok su sredstva planirana i za teško bolesne, za Dom zdravlja Visoko, sportiste, kao i za poljoprivredu, tekuće održavanje, komunalne djelatnosti.

7. Tačka dnevnog reda, Nacrt odluke o komunalnim taksama Grada Visoko usvojena je jednoglasno sa 24 glasa ZA, a nakon ove tačke sjednicu je zbog privatnih obaveza napustio vijećnik Nedžad Mehmedagić.

8. Tačka dnevnog reda, Prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana “Prijeko KTK” Visoko, usvojena je sa 20 glasova ZA i 3 uzdržana, kao i 9.tačka, Prijedlog odluke o provođenju regulacionog plana “Prijeko KTK ” Visoko.

I preostale tačke dnevnog reda od tačke 10 do 15.tačke su također jednoglasno usvojene sa 23 glasa ZA.

10. Prijedlog odluke o uslovima i načinu držanju pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i

izgubljenim psima na području na području Grada Visoko

11. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

11.1. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č 391 KO Gorani

11.2. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č 32 i k.č.78/2 KO

Gorani

11.3. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine k.č 1739/2 KO Visoko

12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i

članova radnih tijela Gradskog vijeća Visoko

13. Prijedlog odluke o isplati razlike iznosa sredstava studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2020/2021.godinu.

14. Prijedlog zaključka o subvencioniranju novih priključaka na gasnu mrežu po projektu

”Čist zrak u Gradu Visoko”

15. Prijedlog zaključka o potvrđivanju odluke predstavnika-punomoćnika Grada Visoko u

skupštinama javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko o davanju saglasnosti na

poslovnike o radu nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko

Bitno je napomenuti kako je usvojena i 13.tačka dnevnog reda, Prijedlog odluke o isplati razlike iznosa sredstava studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2020/2021.godinu, a ovom odlukom su svi studenti dobili stipendije. Gradonačelnik je naglasio kako se nada i da će u idućoj godini studenti iz Visokog dobiti kantonalne stipendije, a da će Grad Visoko obezbijediti stipendije za nadarene studente, kao i stipendije koje daje Grad Visoko. Usvojen je i Zaključak u okviru 14.tačke dnevnog reda, a glasi da se organizuje tematska sjednica Gradskog vijeća Visoko, na kojoj bi se razgovaralo o problematici, kao i rješavanju problema zagađenja zraka u našem gradu.

Na kraju je ostala i 16.tačka dnevnog reda na kojoj su razmatrane, te podnesena nova vijećnička pitanja i inicijative.