Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dom zdravlja” Visoko

Na osnovu člana 16. Statuta JU”Dom zdravlja”Visoko, člana 4. – 4.g. i 4.i. – 4.l. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-1145/23. od 06.04.2023.godine, JU”Dom zdravlja”Visoko raspisuje :

Javni oglas za prijem u radni odnos

OPŠTI USLOVI :

Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta.
POSEBNI USLOVI :

RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE u TEHNIČKOM SEKTORU.
završena osnovna škola.
Opis poslova i radnih zadataka: svakodnevno vrši čišćenje i održavanje medicinskih i nemedicinskih prostorija ustanove, obavlja provjetravanje prostorija i zagrijavanje gdje nije obezbjeđeno parno grijanje, vrši potpuno spremanje svih prostorija, njihovo zatvaranje i zaključavanje, pri čemu vodi računa o gašenju i isključivanju aparata za zagrijavanje prostora, o gašenju svjetla i zatvaranju slavina za vodu, radi na održavanju čistoće bliže okoline zgrade, svakodnevno odlaže otpadni materijal u kontejnere, radi na čuvanju i održavanju zelenih površina oko ustanove, obavještava rukovodioca sektora o uočenim kvarovima na uređajima i instalacijama, vrši pranje i čišćenje instrumenata i laboratorijskog posuđa, stakla i opreme, prikuplja i dezinfikuje instrumente i laboratorijsko posuđe, staklo i opremu, obavlja fino čišćenje i sušenje stakla, opreme i posuđa, čuva instrumente, laboratorijsko posuđe, staklo i opremu i dostavlja na pojedina radna mjesta, vodi računa o blagovremenom zanavljanju potrebnih materijalno tehničkih sredstava potrebnih za održavanje čistoće.

Radni status: na određeno vrijeme od 12 /dvanest/ mjeseci.

Mjesto rada : JU”Dom zdravlja”Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.

Pripadajuća osnovna neto plata: 596,00 KM.

Broj izvršilaca: 2 (dva).

NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:

Samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru dostave ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.
Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu:
razmatranje dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu.
POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografiju, naznačena e-mail adresu kandidata te kontakt telefon, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

Svjedočanstvo/diploma o završenoj osnovnoj školi;
Izvod iz matične knjige rođenih;
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) za sve pozicije.
Dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i ĉlan porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni dostaviti i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona.
OSTALE ODREDBE

O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu kandidati će biti obavješteni putem dostavljenih e – mail adresa a ukoliko nemaju putem pošte. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je odustao od dalje procedure. Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032/738-777. O rezultatima provedenog postupka po javnom oglasu kandidati će biti pismeno obavješteni. Oglas će biti objavljen na web stranici JU “Dom zdravlja”Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko, dnevnom listu “Oslobođenje” i na oglasnoj ploči JU “Dom zdravlja”Visoko.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave teksta oglasa.

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove:

JU “Dom zdravlja”Visoko,

Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko,

u zatvorenoj koverti, sa naznakom

„NE OTVARAJ – prijava na javni oglas za radnom mjesto Radnik na održavanju čistoće“

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU “Dom zdravlja”Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU “Dom zdravlja”Visoko.

Vezani članci

Dom zdravlja Visoko bogatiji za novo, savremeno opremljeno, sanitetsko vozilo

Visokoin.com

PREVENT INTERIOR d.o.o. Visoko – Saradnik za logistiku (m/ž)

Visokoin.com

Firing d.o.o. Visoko: Oglas za prijem u radni odnos

Visokoin.com

EL Company d.o.o. Visoko želi proširiti i ojačati svoj tim!

Visokoin.com

“Porča” d.o.o. Visoko: Oglas za posao

Visokoin.com

Muzuri d.o.o: Oglas za posao

Visokoin.com