BiH dala saglasnost za prodaju njenih dionica u beogradskoj banci. Očekuje se zarada od 350.000 eura

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojilo je Informaciju u vezi sa statusom ALTA BANKE AD Beograd i prihvatilo ponudu Alta Pay Group d.o.o. Beograd od 4. aprila 2023. godine za prodaju 10.352 dionice u skladu sa ponudom.

Na sjednici je zaduženo Ministarstvo finansija i trezora da, u svojstvu upisanog dioničara u Alta banci d.d. u ime Bosne i Hercegovine, provede proceduru prodaje dionica i podnese izvještaj Vijeću ministara BiH nakon okončanja postupka. Prodajom ovih dionica Bosna i Hercegovina bi prihodovala 340.770,25 eura.

Riječ je dionicama bivše SFRJ u Jugoslavenskoj banci za međunarodnu ekonomsku saradnju (JUBMES) koje je svojom rezolucijom još 2006. godine raspodijelio Odbor za raspodjelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ iz Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije. Tada su BiH pripale 533 dionice tadašnje vrijednosti 100.000,00 eura ili 15,5 % od ukupno 3.440 dionica. JUMBES banka kasnije je promijenila ime u ALTA BANKA AD Beograd.

S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina mali dioničar i ne može utjecati na procese odlučivanja, zaključeno je da se pokrene postupak prodaje dionica.