DETALJNE BROJKE IZ UIO BIH Najviše nas ‘uzimaju’ na ovom artiklu: Saznajte koliko tačno novca ide na akcize

U periodu 10. april – 10. maj 2023. godine Uprava za indirektno oporezivanje provodi kampanju „Stop švercu 2023“. Cilj ove kampanje je podizanje svijesti građana i dodatna edukacija o akcizama.

Na sve proizvode građani Bosne i Hercegovine plaćaju porez na dodanu vrijednost po stopi od 17 %. Osim PDV-a na određene proizvode plaća se još i poseban porez ili akciza. U skladu sa Zakonom o akcizama u BiH poseban porez ili akciza plaća se na sljedeće proizvode:

a) naftni derivati;
b) duvanske prerađevine;
c) bezalkoholna pića;
d) alkohol, alkoholna pića i voćna prirodna rakija;
e) pivo i vino;
f) kafa.

Teško je reći u kojoj se mjeri gore pobrojani proizvodi mogu smatrati luksuznim proizvodima, ali to su trenutno u Bosni i Hercegovini jedini proizvodi na koje se plaća poseban porez.

Za proizvode poput, nakita od plemenitih metala, dragulja, krzna, luksuznih automobila i sl. ne plaća se poseban porez. Da li će se, kada i u kojoj visini uvoziti poseban porez na pomenute luksuzne proizvode pitanje je za vladajuće strukture u Bosni i hercegovini.

Podsjećam, Upra za indirektno oporezivanje BiH je institucija koja nadležna samo za provođnje zakona iz oblasti indirektnih poreza. Kreiranje tih zakona u nadležnosti je Upravnog odbora UIO, a članovi su pored eksperata iz oblasti indirektnih poreza i tri ministra finansija u BiH. U njihovoj je nadležnosti kreiranje politike indirektnih poreza, kao i u nadležnosti Savjeta ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH. Zato odgovore na većinu vaših pitanja morate potražiti u pomenutim nadležnim tijelima.

GLAVA IV – IZNOSI I STOPE AKCIZE –

Član 16.

(Iznosi i stope akcize)

Akciza se obračunava i plaća u apsolutnom iznosu po mjernoj jedinici i/ili po proporcionalnoj stopi.

Član 17.

(Iznosi akcize za naftne derivate)

Za naftne derivate, akciza se plaća po litru, i to na:

a) dizel-gorivo i ostala gasna ulja 0,30 KM;
b) petrolej (kerozin) 0,30 KM;
c) motorni benzin – bezolovni 0,35 KM;
d) motorni benzin 0,40 KM;
e) lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS) 0,30 KM.

Član 18.

(Iznosi akcize za bezalkoholna pića, pivo i vina)

Za sljedeće akcizne proizvode akciza se plaća po litru, i to:

a) bezalkoholna pića 0,10 KM;
b) pivo 0,20 KM;
c) vino 0,25 KM.

Član 19.

(Iznosi akcize za alkohol i alkoholna pića i voćnu prirodnu rakiju)

Za alkohol, alkoholna pića i voćnu prirodnu rakiju akciza se plaća po litru apsolutnog alkohola, i to:

a) alkohol 15,00 KM;
b) alkoholna pića 15,00 KM;
c) voćna prirodna rakija 8,00 KM.

Član 20.

(Iznosi akcize za kafu)

Za kafu, akciza se plaća prilikom uvoza po kilogramu, i to za:

a) sirovu kafu 1,50 KM;
b) prženu kafu (u zrnu ili mljevena) 3,00 KM;
c) ljuske i opne pržene kafe i ostali proizvodi od kafe 3,50 KM.

Član 21.

(Iznosi akcize za duvanske prerađevine)

(1) Na cigarete se plaća akciza, i to:

Od 1. januara 2021. godine, na cigarete se plaća akciza, i to:

a) proporcionalna akciza, po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta
b) specifična akciza u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.
S tim da minimalna akciza (zboj proporcionalne i fiksne), po paklici cigareta ne smije biti ispod 3,35 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

Akciza na duhan za pušenje u 2021. godini iznosi 134,00 KM po kilogramu.