Elmedin Voloder predložen za v.d. direktora Autocesta FBiH

Vlada FBiH danas je donijela potrebne odluke o poništavanju javnog konkursa i o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije, te utvrdila kriterije za izbor i imenovanje.

Za članicu zajedničkog Upravnog odbora za provedbu Okvira saradnje između Ujedinjenih naroda i Bosne i Hercegovine za period od 2021. do 2025. godine, uime Vlade FBiH, imenovana
federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost Skupštini Unis Ginexa d.d. Goražde za razrješenje članova Odbora za reviziju ovog društva, imenovanih uime državnog kapitala, zbog
podnesenih ostvaki. Također, data je prethodna saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za imenovanje Amre Salihović za predsjednika i Ramiza Kikanovića za člana ovog odbora.
Vlada je dala prethodnu saglasnost za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Unis Ginexa d.d. Goražde, uime državnog kapitala, te za imenovanje Alema
Omerhodžića i Sedada Dedića za vršioce ovih dužnosti.

Prethodne saglasnosti date su za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, zbog okončanja konkursne procedure, te za imenovanje
Gordana Galića, Emira Konjhodžića, Davora Tomića, Dragana Gabrića, Kristine Žulj i Darka Perkovića za članove ovog nadzornog odbora, uime državnog kapitala, na period od četiri godine.
Vlada je Željka Dolečeka imenovala za vršiloca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, do okončanja konkursne procedure, a nalduže od tri mjeseca,
počevši od 16.6.2021. godine.

Vlada je Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar dala prethodbe saglasnosti za razrješenje članova Uprave ovog društva, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje
Elmedina Volodera za v.d. direktora, a Ivice Brkića, Ešefa Džafića, Marina Jelčića i Ajmana Šoše za v.d izvršnih direktora, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.
Vlada je za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenovala Muhameda Ramovića.

Stručno znanje Volodera u ovoj oblasti i nije sporno, s obzirom da već dugo godina posjeduje kompaniju koja se bavi projektovanjem cesta i mostova i kao takav bi mogao biti bolji nasljednik Terzića.

Međutim, Vlada Federacije BiH trebala bi se zapitati je li imenovanje Volodera ulazak u prostor sukoba interesa, s obzirom da jedna od njegove tri privatne firma već deceniju posluje s Autocestama.

Teško je očekivati da će se Voloder odreći privatne kompanije, a iz dosadašnje prakse u BiH jasno je da će mu još teže biti ostaviti poslove koje je njegova kompanija obavljala za Autoceste FBiH.

Podsjećamo, da se Voloder dokazao kao odan partner SDA-u kada je napustio Nezavisni blok i priklonio se načinu rada SDA.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama javnih preduzeća danas su opunomoćeni Renato Škrobo (Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo) i Ernest Đonko (BH Pošta d.o.o. Sarajevo).