12. Augusta 2022.

Izmjene zakona o porezu na dohodak destimulišu sklapanje novih brakova

U ime Udruženja porodica s troje i više djece „Porodice tri plus“ izražavamo veliku zabrinutost zbog novog Prijedloga zakona o porezu na dohodak i doprinose, a koji je upućen u parlamentarnu proceduru.

U vremenu finasijskih izazova kao i demografske katastrofe u FBiH javlja se, nikada veća potreba za podrškom porodicama koje imaju djecu. Međutim, usvajanjem Prijedloga zakona o porezu na dohodak ukinula bi se podrška porodicama, dosadašnji pronatalitetni karakter i destimulisalo rađanje djece, jer u potpunosti podrazumijeva ukidanje olakšice za osobe koje imaju djecu stavljajući ih u podređen položaj u odnosu na osobe bez porodica. Također, novim zakonom se destimuliše i sklapanje brakova, pogotovo u situaciji gdje je jedan bračni drug nezaposlen.
Naime, novim prijedlogom zakona briše se Član 24. – koeficijenti odbitka za izdržavanog supružnika i za svako dijete tako da je osnovica za porez sada ista za sve 800 KM. Pored toga, predloženim izmjenama Člana 12. stopa poreza je ista za sve tj. 13% umjesto 10%. Ovo znači da se ukidanjem koeficijenta ličnog odbitka za izdržavanje bračnog partera i djece povećava

iznos poreza i samim tim umanjuje plata. Zakon reguliše da se porez obračunava na te ret zaposlenika , tako da se predloženim izmjenama ovog Zakona otac čija je supruga na birou plaća isti porez kao neko ko nema ni jedno dijete i nije oženjen. Usvajanjem ovog Zakona došlo bi do direktnog udara na troškove porodica s djecom. Tako bi otac koji ima platu 1. 800 KM i koji izdržava suprugu i npr. četvero djece na mjesečnom nivou

imao 204,45 KM manju platu nego sa trenutnim zakonom, što na godišnjem nivou iznosi 2345,88 KM, nego osoba koja je ledična i nema djece. S obzirom na to da ovakav pristup predstavlja veliki finansijski udar na porodicu i vraća podršku natalitetu i zaštitu porodice nekoliko koraka unazad, molimo da poduzmete sve radnje kako do toga ne bi došlo. Osim toga, potrebno je da kao odgovorno tijelo ponudite rješenja koja bi još jače podržala porodice s djecom, pogotovo mlade. Predlažemo da se u Zakonu ostavi Član 24. koji reguliše koeficijent odbitka za izdržavanje bračnog druga i djece, gdje se za bračnog druga i svako naredno dijete koeficijent odbitka uvećava, čime bi lični dohodak bio uvećan. Također, predlažemo da se za porodice rezidente primjenjuje trenutna stopa 10% poreza umjesto predloženih 13%.