NAPOKON! HOĆE LI BITI ISPRAVLJENA NEPRAVDA PREMA OSOBAMA SA INVALIDITETOM?

Ukupno predloženi maksimalni iznos mjesečne novčane naknade za osobe sa invaliditetom je 630 KM. Dosad je taj ukupni maksimalni novčani iznos bio 403 KM, saopćeno je iz federalnog Ministarstva rada i socijalne politike

Na dnevnom redu današnje sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH naći će se i Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom, koji je pripremilo Ministarstvo rada i socijalne politike.

Radi se o zakonu kojim se na sistemski način uređuje pitanje materijalne podrške osoba sa invaliditetom. U pripremi zakona posebnu saradnju Ministarstvo je ostvarilo sa Vijećem osoba sa invaliditetom FBiH.

Kako navode u saopćenju za javnost iz Ministarstva, važeći zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, mijenjan je sedam puta i u dobrom dijelu je prevaziđen, te se pristupilo izradi četiri potpuno nova zakona, uključujući i ovaj zakon kojim se uređuju pitanja zaštite osoba sa invaliditetom.

– Cilj zakona je da osobe sa invaliditetom u potpunosti ostvare prava, da ravnopravno učestvuju u svim oblastima društvenog života: socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje, sloboda izbora, sport, rekreacija, zapošljavanje i drugim oblastima – kaže ministar Vesko Drljača.

Na ovaj način se, napominje ministar Drljača, djelimično ispravlja višegodišnja nepravda prema osobama sa invaliditetom, jer njihove naknade nisu povećavane dugo vremena, posebno u odnosu na skupine ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata.

Također, Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja prvi put je donio Pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja i Jedinstvenu listu invaliditeta za sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na uslov nastanka invaliditeta (Službene novine FBiH“ broj 63/21) a u skladu sa Listom svjetske zdravstvene organizacije.

Ta dva dokumenta su osnov za ocjene zdravstvenog stanja za sve podnosioce zahtjeva po odredbama tog zakona.

Osnovica za obračun novčanih davanja veže se za 80 posto najniže cijene rada u FBiH, koja iznosi 596 KM, tako da je osnovica 434 KM. Usklađuje se sa rastom najniže cjene rada.

– Visina lične invalidnine za Prvu kategoriju (oštećenje organizma 100 posto) je 40 posto od osnovice i iznosi 173 KM, a za Drugu kategoriju (oštećenje organizma 90 posto) naknada je 30 posto osnovice, odnosno 130 KM – navodi se.

Dodatak za njegu i pomoć Prve kategorije osoba koje ne mogu samostalno obavljati osnovne potrebe, mjesečna naknada je 100 posto od osnovice. Za Drugu kategoriju osoba koje mogu djelimično obavljati osnovne potrebe, naknada je 50 posto od osnovice. Visina naknade za ortopedski dodatak je sedam posto od osnovice i iznosi 30 KM mjesečno.

– Ukupno predloženi maksimalni iznos mjesečne novčane naknade za osobe sa invaliditetom je 630 KM. Dosad je taj ukupni maksimalni novčani iznos bio 403 KM – saopćeno je iz federalnog Ministarstva rada i socijalne politike.