Općina Visoko: Kriteriji za korištenje participacije u prevozu

Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom («Službene novine Ze-do Kantona», broj: 13/07), Budžeta Općine Visoko za 2015. godinu i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2015. godinu («Službeni glasnik općine Visoko», broj: 7/14), na prijedlog Službe za društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu Općine Visoko, Općinska načelnica Visoko d o n o s i:

K R I T E R I J E

za kategorije učenika srednjih škola i studenata koji imaju pravo korištenja participacije u prevozu, a to su:

I

Pravo na korištenje participacije u prevozu imaju redovni učenici srednjih škola i studenti visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na području općine Visoko, i to:

Učenici i studenti sa invaliditetom
Učenici i studenti djeca bez oba roditelja
Učenici i studenti djeca bez jednog roditelja
Učenici i studenti čiji roditelji primaju stalnu socijalnu pomoć
Učenici i studenti djeca šehida, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i dobitnika najvećih ratnih priznanja
Učenici i studenti čiji su roditelji nezaposleni i prijavljeni na Zavod za zapošljavanje
Učenici i studenti čiji su roditelji zaposleni a čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 40% od prosječne plaće kantona po posljednjim službenim podacima.

II

Pravo na korištenje participacije u prevozu bez obzira na visinu prosjeka primanja po članu domaćinstva, imaju učenici i studenti:

– sa invaliditetom,

– bez oba roditelja,

– djeca šehida, ratnih vojnih invalida sa 100% i 90% invaliditetom i djeca dobitnika najvećih ratnih priznanja.

Ostale kategorije korisnika, pravo mogu ostvariti pod uvjetom da ukupan prihod po članu domaćinstva mjesečno ne prelazi 40% od prosječne plaće kantona, po posljednjim službenim podacima.

III

Uz Zahtjev za participaciju u prevozu se prilaže:

1. Potvrda o prebivalištu učenika/studenta;

Potvrda o upisu učenika/studenata u tekuću školsku/akademsku godinu, izdata od nadležne školske/visokoškolske ustanove;
Ovjerena kućna lista, sa pratećom potrebnom dokumentacijom (smrtni list roditelja/rodni list roditelja koji izdržava učenika/studenta, ostala potrebna dokumentacija) uz dokaz o statusu za oba roditelja učenika/studenta;
Dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva, i to:
– za zaposlene: potvrda o prosječnim primanjima za posljednja tri mjeseca ovjerena od strane poslodavca;

– za privatne poduzetnike: Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama izdato od nadležne poreske ispostave i potvrda o prosječnim primanjima za posljednja tri mjeeca;

– za penzionere: ovjerena kopija čeka od penzije;

– za nezaposlene: uvjerenje Službe za zapošljavanje;

– za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje:

a) za domaćice: ovjerena kopija zdravstvene knjižice,

b) za studente: potvrda visokoškolske ustanove

Dokaz o socijalnom statusu (za učenike/studente bez oba roditelja);
Dokaz o invaliditetu učenika/studenta (rješenje nadležnog organa);
Rješenje/uvjerenje nadležne službe za učenike/studente djecu šehida, ratnih vojnih invalida sa 100% i 90% invaliditetom i djecu dobitnika najvećih ratnih priznanja.
IV

Pravo učešća u participaciji prevoza nemaju učenici i studenti koji obnavljaju godinu.

V

Pravo na participaciju prevoza učenicima i studentima pripada u mjesecima u kojima se nastava odvija cijeli mjesec.

VI

Postupak za ostvarivanje navedenih prava pokreće se na zahtjev, a Služba za društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu općine Visoko će nakon provedenog postupka donijeti Zaključak sa spiskom imena učenika srednjih škola i studenata koji imaju pravo korištenja participacije u prevozu.

VII

Usvajanjem ovih Kriterija prestaju važiti Kriteriji za kategorije učenika srednjih škola i studenata koji imaju pravo korištenja participacije u prevozu, broj: 01/2-02-215/15 od 09.03.2015. godine.

VIII

Kriterij će se primjenjivati u školskoj/akademskoj 2015/2016 godine i važi do donošenja novih kriterija.

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO
Amra Babić, s.r.

Broj:01/2-02-802/15
Datum:01.08.2015. godine