PD PFBiH o prijedlogu zakona o šumama

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH /FBiH/ trebalo bi da razmatraju Prijedlog zakona o šumama.

Ovim zakonom uređuje se očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta, jačanje njihovih ekoloških funkcija, planiranje u šumarstvu i upravljanje šumama i šumskim zemljištem, ekonomske i socijalne funkcije, finansiranje biološke obnove i unapređivanje šuma na teritoriji FBiH s obzirom da ovaj entitet nema zakon o šumama.

Zakon koji je usvojen 2002. godine je ukinut 27. novembra 2009. godine zbog neustavnosti i od tada do danas ova oblast u FBiH nije zakonski regulisana.

Prema predloženom dnevnom redu poslanici bi trebalo da razmatraju i informaciju Vlade FBiH o epidemiološkoj situaciji sa kovidom 19, sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH takođe bi trebalo da razmatra i Prijedlog zakona o građevinskom zemljištvu.

Još važeći Zakon o građevinskom zemljištu FBiH donio je visoki predstvnik i stupio je na snagu 16. maja 2003. godine, a od tada uz jedan neuspjeli pokušaj izmjena i dopuna tokom 2010. godine ovaj osnovni zakonski tekst nikada nije noveliran nego je ostao u izvornom obliku.
Kada su u pitanju nekretnine i oblast stvarnih prava Zakon o građevinskom zemljištu za razliku od 12 drugih propisa u oblasti stvarnog i imovinskog prava sa početkom primjene Zakona o stvarnim pravima nije prestao važiti, ali je veći dio njegovih odredaba praktično stavljen van snage zbog kolizije ova dva zakonska akta.

Pred poslanicima bi po skraćenom postupku trebalo da se nađu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj službi FBiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH.

Razlog za donošenje ovih zakona je njihovo usklađivanje sa odredbama opšteg radnog zakonodavstva, odnosno, odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Odredbama predmetnih zakona, koji su doneseni posljednjih godina, došlo je do izmjene kategorizacija uslova za sticanje prava na starosnu penziju, koje bitno utiču na čin predstanka radnog odnosa zaposlenih.

Prema predloženom dnevnom redu, poslanici bi trebalo da se izjasne i o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, te Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.

Predstavnički dom Parlalemtna FBiH razmatraće i Program razvoja zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća od 2018. do 2025. godine.

Sjednica će biti održana u hotelu “Hils” s početkom u 10.00 časova, a u skladu sa odlukom Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamenta FBiH svi učesnici su prilikom ulaska dužni predočiti potvrdu o vakcinaciji, potvrdu o prebolovanom kovidu 19 unazad šest mjeseci, pi-si-ar ili brzi antigenski test, ne stariji od 48 časova.