POREZNA DUGOVANJA FIRMI U BIH MJERE SE U MILIJARDAMA, KOD NEKIH RAČUNI BLOKIRANI SKORO 20 GODINA – ŠTA JE RJEŠENJE?

Dugovanja pravnih lica na osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada ozbiljan su pokazatelj finansijske discipline poslovnog sektora u jednoj zemlji. U Bosni i Hercegovini je, prema posljednjim ažuriranim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, zaključno sa 01. februarom ove godine blokirane račune imalo 103816 firmi, dok je ukupan broj firmi koje imaju najmanje jedan blokiran račun iznosio 56753. Uzme li se u obzir veličina tržišta, kao i broj aktivnih poslovnih subjekata u BiH (49.983), ova brojka je izuzetno velika, ali i intrigirajuća, jer obuhvata blokade računa stare i do 20 godina.

Analiziramo li poslovanje bh. kompanija po godinama, doći ćemo do znatno optimističnijeg broja kada je o broju blokiranih računa pravnih subjekata riječ. Tako je naprimjer 2021.godine bilo 6179 novih blokiranih računa, 2022., 7358, a 2023.godine 5401.

Na sudovima FBIH vode se 1143 stečajna postupka
“Krajem prošle godine, 67.648 poreznih obveznika u FBiH bilo je u postupku prinudne naplate zbog neizmirenih poreznih obaveza, što je za 10.496 manje u odnosu na 2022.godinu”, kažu za Forbes BiH u Poreskoj upravi FBiH i dodaju:

“Ukupan saldo duga svih dužnika u prinudnoj naplati zadnjeg dana 2023. godine iznosio je 3.119.209.281,77 KM i u odnosu na isti datum prethodne 2022. godine, smanjen je za 0,18 %“.

U Općinskom sudu u Sarajevu trenutno se vodi 126 stečajnih postupaka zbog dugovanja stečajnog dužnika, dok se krajem prošle godine u stečajnim postupcima kod nadležnih sudova u Federaciji BiH nalazilo 1.143 porezna dužnika s dugom od 482.231.202,69 KM.

“Od navedenog broja, većina stečajnih postupaka je još uvijek u toku, a kod određenog broja on je okončan bez namirenja dužnih javnih prihoda iz nadležnosti Porezne uprave Federacije BiH – nakon čega redovno slijedi brisanje poslovnih subjekata iz sudskih registara”, kažu u Poreznoj.

Najstariji stečajni postupak
Za razliku od ranijeg Zakona o stečajnom postupku u FBiH, koji nije propisivao dužinu trajanja postupka, novi Zakon o stečaju koji je u primjeni od jula 2021. godine propisuje okončanje stečajnog postupka u roku od jedne godine, a u složenom slučaju u roku od dvije godine od dana otvaranja postupka.

“Ukoliko se stečajni postupak ne završi u roku od jedne, odnosno dvije godine, on može trajati najduže još jednu godinu”, pojašnjavaju za Forbes BiH u Općinskom sudu Sarajevo.

Jedna od kompanija iz društva najstarijih dužnika je “Sarabon” d.d., nad čijom imovinom se još uvijek na Općinskom sudu u Sarajevu vodi stečajni postupak, ujedno i najstariji na ovom sudu, pokrenut davne 2006.godine.

Kako su nam pojasnili iz ove pravosudne institucije, razlog zbog kojeg stečajni postupak još uvijek nije okončan je taj što je u ovom postupku po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu, od 2011. do 2023. godine bila na snazi odluka o zabrani korištenja, otuđenja i bilo kakvog daljeg raspolaganja imovinom “Sarabon” d.d. -Tvornica čokolade i kandita Sarajevo u stečaju, na nekretninama navedenim u naredbi, a do okončanja krivičnog postupka koji se vodi protiv lica uključenih u poslovanje ove, nekada izuzetno uspješne bosanskohercegovačke firme.

Spomenuta kompanija nije usamljen slučaj kada je riječ o firmama koje dugo imaju blokiran račun. Ona samo baca svjetlo na nova pitanja vezano za porezna dugovanja koja se mjere u milijardama, a od kojih dio, velika je vjerovatnoća nikada neće biti ni naplaćen.

“Primjenjujući mjere prinudne naplate Porezna uprava Federacije BiH je u periodu od 2015. do 2023. godine ukupno naplatila 1.263.940.686 KM duga, a što se u velikom dijelu odnosi i na starija dugovanja”, kažu u Poreskoj i dodaju: