Prihvaćena Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH za period 2023-2030.

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici prihvatila Strategiju zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023-2030), koja će biti upućena Parlamentu Federacije BiH radi razmatranja i usvajanja.

Kako je navedeno u pregledu tog dokumenta, Strategija zapošljavanja je ambiciozna i akcijski orijentisana platforma koja postavlja glavne reforme i mjere koje će se provoditi u Federaciji u području zapošljavanja u periodu 2023- 2030.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pojasnio je da je ta strategija ključni, temeljni dokument na kojem će se temeljiti programi i politike zapošljavanja u Federaciji za sljedećih sedam godina.

– Kroz ovu strategiju nastojat ćemo ispuniti četiri uža strateška cilja kojima je krajnji ishod povećanje lične zapošljivosti. Putem dodatne profesionalne edukacije i prekvalifikacije nastojat ćemo uskladiti znanja i potrebne vještine sa zahtjevima tržišta rada kako bi svi imali priliku tražiti posao ovdje, a ne preko granice, čak i kad su obrazovanjem ospsobljeni za jedan posao, a na tržištu izražene potrebe za drugim zanimanjima – rekao je Delić.

Dodao je da će brzim programima prekvalifikacije predviđenim kroz programe i mjere aktivnih politika zapošljavanja nastojati prevazići jaz između ponude i potražnje na tržištu rada.

Delić je rekao da je jedan od važnih ciljeva strategije i omogućiti uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada.

– Ovdje je jako važno spomenuti da smo mi već, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada pokrenuli aktivnosti na provođenju Garancije za mlade, novog modela zapošljavanja za tzv. NEET generaciju – mlade do 30 godina koji nemaju zaposlenje, a i nisu više u sistemu obrazovanja. Sa UN WOMEN radimo na realizaciji preporuka Osnovne studije za ekonomiju brige koja prepoznaje visoku neaktivnost žena na tržištu rada i to zbog obaveza koje spadaju u kategoriju poslova brige, odnosno neplaćenih poslova u porodici i domaćinstvu – naveo je Delić.

Naglasio je da im ta strategija upravo daje polazište za provođenje programa aktivnih mjera zapošljavanja tih kategorija u društvu putem programa i politika koje ćemo zasnivati na Strategiji.

– To će doprinijeti većoj zapošljivosti i ujedno smanjenju siromaštva, odlaska mladih i, nadamo se, dugoročno oporavku društva – izjavio je Delić.

Iz Vlade FBiH je precizirano da se proces pripreme Strategije zapošljavanja odvijao kroz horizontalnu i vertikalnu koordinaciju nadležnih institucija u sferi politike zapošljavanja.

Horizontalna koordinacija i usklađivanje se odnosi na koordinaciju odgovornosti i procesa institucija, kao i usklađivanje strateških dokumenata, odnosno usklađivanje Strategije zapošljavanja sa Strategijom razvoja Federacije BiH (2021-2027) i sektorskih strategija na istom nivou upravljanja u Federaciji, kantonima i jedinicama lokalne samouprave, prema zajedničkim razvojnim ciljevima.

Također, Strategija zapošljavanja je izrađena i u skladu s glavnim međunarodnim dokumentima koji su relevantni za Federaciju u području politike zapošljavanja. Izrada Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH (2023-2030) predviđena je i Programom rada Vlade FBiH s ciljem unaprjeđenja oblasti zapošljavanja u Federaciji.

Kako je obrazloženo, dokument se sastoji iz tri dijela. U prvom dijelu govori se o situaciji na tržištu rada u FBiH, u drugom dijelu se razrađuju utvrđene opcije politike usmjerene na saniranje izazova u sferi zapošljavanja, a u trećem dijelu govori se o operativnim aspektima koji se odnose na provedbu politike zapošljavanja.

Opći cilj dokumenta je promovirati mogućnost dostojanstvenog rada za sve koji žive u FBiH. Vizija u osnovi tog cilja je inkluzivno tržište Federacije BiH koje svima daje priliku da realizuju svoj potencijal i povećaju životni standard. Na današnjoj sjednici utvrđen je i Prijedlog odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH (2023-2030), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.