Privremena zabrana saobraćaja u Aleji šehida Resula

Na osnovu člana 13. stav 4. i člana 43. Zakona o cestama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13), člana 11. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 6/09, 1/17, 10/18, 5/21 i 6/21), člana 30. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj: 10/21) i člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj: 2/98, 48/99 i 61/22), po službenoj dužnosti, Gradonačelnik d o n o s i:

R J E Š E NJ E

1. Radi izvođenja radova na realizaciji Ugovora – Sanacija i održavanje lokalnog puta u ulici Aleja šehida Resula – naselje Novo Naselje, uvodi se privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila u ulici Aleja šehida Resula od dana 15.09.2023. godine do okončanja radova na predmetnom ugovoru.
2. U periodu zabrane saobraćaja sva motorna vozila se usmjeravaju na sporedne ulice: ulicu VIII za ulaz u Naselje Luke i ulicu Patriotske lige za izlaz iz Naselja Luke.
3. Zadužuje se izvođač radova “ADO-TRANS” d.o.o. Visoko da postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju na lokaciji iz tačke 1. ovog rješenja, a prema Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba (“Službeni glasnik BiH, broj: 16/07 i 61/07), kao i da saobraćajnim znakovima i signalizacijom obilježi alternativne pravce za ulaz i izlaz iz Naselja Luke za vrijeme trajanja obustave saobraćaja.
4. Za sve štete koje nastanu zbog privremene obustave saobraćaja učesnicima u saobraćaju i drugim licima, a zbog propusta podnosioca zahtjeva, snosit će podnosilac zahtjeva.

O b r a z l o ž e nj e
Grad Visoko je zaključio Ugovor – Sanacija i održavanje lokalnog puta u ulici Aleja šehida Resula – naselje Novo Naselje sa izvođačem radova “ADO-TRANS” d.o.o. Visoko. Zbog planiranih građevinskih radova na realizaciji navedenog ugovora, potrebna je privremena obustava saobraćaja za sva motorna vozila, u ulici Aleja šehida Resula (od Apoteke “Sarajevo” do raskrsnice sa ulicom VI), od dana 15.09.2023.godine do okončanja radova na predmetnom ugovoru.

Shodno navedenom, a u skladu sa članom 13. stav 4. i člana 43. Zakona o cestama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13), člana 11. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko (“Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 6/09, 1/17, 10/18, 5/21 i 6/21) i člana 30. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21), riješeno je kao u dispozitvu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Komisiji za statutarna pitanja, poslovnik i propise Grada Visoko, u roku od petnaest (15) dana od dana prijema Rješenja, a na osnovučlana 107. Statuta Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21). Žalba se podnosi putem Grada Visoko ili putem pošte ovom organu. Na žalbu se plaća administrativna taksa u iznosu od 10,00 KM u korist budžeta Grada Visoko, propisana članom 1. tarifni broj 3. Odluke o Gradskim administrativnim taksama („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj: 1/20 i 13/21), Transakcijski račun: 1990470004018370, vrsta prihoda 722 131, Šifra Grada: 098, Budžetska organizacija 0000000, Poziv na broj 0000000000. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.

Dostavljeno: GRADONAČELNIK
1. Policijska stanica Visoko, mr. sci. Mirza Ganić, dipl. ing.
2. “ADO-TRANS” d.o.o. Visoko
3. Evidencija,
4. a/a.