Stručnjaci predali izvještaj: 37,4 posto analizirane hrane u BiH je sadržavalo ostatke pesticida

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Agencije za sigurnost hrane BiH o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

Izvještaj pruža detaljne informacije o kontrolnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini, čiji je glavni cilj postići visoku razinu zaštite života i zdravlja ljudi, te daje pregled njihovih rezultata.

Prema podacima iz Izvještaja, od ukupno 155 analiziranih uzoraka u 2023. godini, 37,4 posto je sadržavalo ostatke pesticida u/iznad razine kvantifikacije, što je manje u odnosu na 2022. godinu (46,2 posto). Kod 6,4 posto uzoraka utvrđeno je prisustvo ostataka aktivnih materija iznad maksimalno dozvoljene količine, ali u granicama mjerne nesigurnosti, te nije bilo neodgovarajućih uzoraka.

Od ukupno 58 uzoraka u kojima su detektirani ostatci pesticida, 32 uzorka su sadržavala ostatke više od jedne aktivne materije iznad razine kvantifikacije. Prema sadašnjem zakonodavstvu EU, prisustvo više rezidua u uzorku ostaje usklađeno sve dok svaka pojedinačna razina ostatka ne prelazi individualni MRL (Maksimalna razina ostataka pesticida) koji je postavljen za svaku aktivnu materiju. Nadležni inspekcijski organi su obaviješteni o rezultatima laboratorijskih analiza za 10 uzoraka koji su imali kvantificirane vrijednosti ostataka pesticida iznad propisanog MRL-a, u granicama mjerne nesigurnosti, kako bi pojačali kontrolu nad uvoznicima/proizvođačima datih proizvoda.

Rezultati provedenog programa kontrole pokazuju da su određene detektirane aktivne materije sukladne propisanom MRL-u u Bosni i Hercegovini, ali nisu sukladne važećim propisima u EU. To za posljedicu može imati ugrožavanje zdravlja ljudi u BiH, stvaranje prepreka za slobodno kretanje hrane i kreiranje nejednakih uvjeta na tržištu, te ima izravan utjecaj na funkcioniranje tržišta.

Preporučuje se nadležnim inspekcijskim tijelima BiH, Federacije BiH, RS-a, Brčko distrikta BiH i kantona da, prilikom izrade kontrolnih planova i planiranju službenih kontrola, koriste podatke dostavljene u Izvještaju o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla u BiH za 2023. godinu, kako bi isti bili utemeljeni na procjeni rizika.