UKC TUZLA PRIZNAO GREŠKU I OBEĆAO DA NEĆE VIŠE..

S osvrtom na medijske navode da je najviša neto plaća u JZU UKC Tuzla isplaćena 7.923 KM, iz ove zdravstvene ustanove ističu da je sadašnji v.d. direktor odmah nakon saznanja da je isplata plaće pojedinim Pomoćnicima direktora vršena suprotno Odluci Upravnog odbora, odnosno da je isplaćivana naknada za rad u dežurstvu i prekovremeni sati, a što nije u skladu sa opisom poslova iz ugovora o radu, ukinuo praksu rada pomoćnika direktora na bolničkim odjelima, te plaćanje prekovremenog rada i dežurstava.

Saopštenje za javnost UKC-a Tuzla prenosimo u cjelosti:

Vezano za navode da odluka Upravnog odbora o plaćama za Pomoćnike direktora nije donesene u skladu sa odredbama kolektivnog ugovora ističemo da je članom 9. stav 3. Kolektivnog ugovora o pravima, obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona definisano da, ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno kolektivnim ugovorom, Zakonom o radu, pojedinačnim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu zaključenim između poslodavca i radnika, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, u skladu sa odredbama člana 19. Zakona o radu.

Vezano za navode da je u 2022. godini bilo četiri Pomoćnika direktora, a u decembru 2022. godine je izmjenjen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta, što je rezultiralo imenovanjem Pomoćnika direktora za pravne poslove i ljudske resurse, ističemo da je primjenom Statuta JZU UKC Tuzla ( “Službene novine FBiH” broj: 70/30) definisano radno mjesto Pomoćnika direktora za pravne poslove i ljudske resurse i neophodno je bilo uskladiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa odredbama Statuta.

Vezano za medijske navode da je tokom 2022. godine izvršen obračun i isplata stimulacija zaposlenicima u neto iznosu od 175.578 KM sa pripadajućim porezima i doprinosima, te da je uvidom u pojedinačne obračune plaća utvrđeno da je zdravstvenim radnicima, po osnovu upućivanja na rad u druge zdravstvene ustanove na osnovu zaključenih ugovora s tim ustanovama, vršena isplata stimulacija, odnosno uvećanje plaće u iznosu od 10 posto neto plaće za jedan odlazak, a 20 posto za dva ili više odlaska, stimulacije do 50 posto osnovne plaće isplaćivane su na prijedlog načelnika zbog povećanog obima posla ističemo sljedeće da radnici JZU UKC Tuzla, doktori medicine- specijalisti, obavljaju specijalističke poslove u drugim zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, u cilju poboljšanja kvaliteta usluga na primarnom nivou na području Tuzlanskog kantona i povećanja prihoda Ustanove, jer se pružene usluge plaćaju u skladu sa zaključenim ugovorima o poslovnoj saradnji.

Isplata stimulacija do 50 posto osnovne neto plaće radnika se vrši u skladu sa zakonskim propisima i pravnim aktima koji se primjenjuju u Ustanovi, a posebno naglašavamo da je Direktor nakon detaljnih analiza i razmatranja zahtjeva načelnika za isplatu stimulacija uspio smanjiti iznos od 2 050 978 KM koji je isplaćen na nivou Ustanove u decembru 2021. godine, na iznos od 175 578 KM u decembru 2022. godine.

Navodi da su pojedini radnici imali znatno veći broj radnih sati od onog koji je dozvoljen i propisan u skladu sa zakonskim propisima ističemo da se ova primjedba odnosi na rad ljekara specijalista, zbog neadekvatnog planiranja stručnog usavršavanja od strane predhodnih rukovodilaca Ustanove, te pojačanog odliva stručnih kadrova (odlasci u penzije, inostranstvo), zbog čega nije bilo moguće realizovati proces pružanja medicinskih usluga pacijentima bez prekovremenog rada ljekara specijalista.

Navodi da je JZU UKC Tuzla po osnovu ugovora o djelu angažovala radnike čiji je radni odnos stavljen u mirovanje, a radi se o zastupnicima u Parlamentu FBiH i Skupštini Tuzlanskog kantona, ističemo da su tačni, te da su predhodni rukovodioci zaključivali ugovore o djelu sa radnicima kojim miruje radni odnos, a jedan je bio zastupnik u Parlamentu FBIH, a drugi je obavljao funkciju Ministra zdravstva TK. Odmah nakon navedenih saznanja o postupanju predhodnih rukovodilaca Ustanove, Direktor nije odobrio zaključivanje navedenih ugovora o djelu sa radnicima kojima radni odnos miruje.

Ostali ugovori o djelu se provode u skladu sa zakonskim propisima, a odnose se na vanjske saradnike u cilju edukacije zdravstvenog kadra u Ustanovi i provođenju kliničkih studija čije finasiranje je iz sredstava naručioca usluga, odnosno sponzora kliničkih istraživanja, što dodatno uvećava matrijalne prihode za Ustanovu.

U medijskim navodima ističu se utvrđene nepravilnosti, kršenje zakona i netransparentno postupanje u postupcima javne nabavke. U planu za 2022. godinu u Ustanovi je navedeno samo šest postupaka koji su se namjeravli provesti, a provedeno je čak 107, ukupne vrijednosti 450 000 KM, bez odluke o pokretanju postupka javne nabavke. Ističe se da se prilikom nabavki lijekova i medicinskog potrošnog matrijala ostvario promet veći od vrijednosti na koje su zaključeni okvirni sporazumi sa dobavljačima, a da su nabavke vršene bez ugovora ili zaključenih okvirnih sporazuma.

Ističemo da je u 2022. godini predviđen Plan javnih nabavki za direktne sporazume u iznosu od 600 000 KM. Od 01.01.-30.06.2022. godine zaključeno je ukupno 59 direktnih sporazuma u iznosu od 217.862,39 KM+PDV, a u periodu od 01.07.-31.12.2022. godine 48 direktnih sporazuma u iznosu od 175.493,56 KM +PDV. U drugoj polovini 2022. godine vršene su nabavke putem direktnih sporazuma samo za nužne i hitne potrebe nabavke lijekova, potrošnog matrijala, održavanja medicinske opreme, hrane. Razlog za provođenje ovih postupaka jeste činjenica naglog povećanja cijena, nestašice na tržištu i nužnim zahtjevima za funkcionisanje sistema zdravstvene zaštite i ishrane pacijenata u Ustanovi. Ističemo da je za 2023. godinu planirano 105.057,00 KM za nabavke putem direktnih sporazuma, što je značajna razlika u odnosu na predhodnu godinu. Svi postupci javnih nabavki su vidljivi na portalu javnih nabavki čime se u potpunosti potvrđuje da se postupci javnih nabavki obavljaju transparentno i u skladu sa zakonskim propisima.

U medijskim navodima se ističe da je Ustanova u 2022. godinu iskazala negativan finansijski rezultat od 744.967, 00 KM, a ukupne obaveze su veće za 12.421.040 KM.

Ustanova je na dan 31.12.2022. godine ostvarila negativan finansijski rezultat u iznosu od 744.967 KM, što je u odnosu na ostvareni negativni finansijski rezultat na dan 31.12.2021. godine (3.084.932,20 KM) gubitak manji u iznosu od 2.339.965,20 KM. Ako uporedimo finansijski rezultat ostvaren u prvom i drugom polugodištu 2022. godine, tada možemo konstatovati da je u prvom polugodištu ostvaren gubitak u iznosu od 7.905.243,18 KM, dok je u drugom polugodištu 2022. godine ostvaren pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 7.160.276,18 KM. Povećanje ukupnih obaveza na dan 31.12.2022. godine u odnosu na stanje na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 12.421.040 KM je rezultat povećanja obaveza prema dobavljačima u iznosu od 6.277.700,52 KM i povećanje kratkoročnih odgođenih prihoda. Obaveze prema dobavljačima na dan 30.06.2022. godine su iznosile 49.044.254,59 KM, a na dan 31.12.2022. godine 46.085.176,74 KM, iz čega je evidentno da se u drugoj polovini 2022. godine značajno radilo na smanjenju obaveza prema dobavljačima. Trend smanjenja obaveza prema dobavljačima je nastavljen i u prvoj polovini 2023. godine i na dan 30.06.2023. godine obaveze prema dobavljačima iznose 38.450.493,41 KM, što je u odnosu na stanje na dan 30.06.2022. godine manje za 10.493.761,18 KM. Povećanje kratkoročnih odgođenih prihoda je rezultat povećanja odloženih prihoda po osnovu donacija od državnih organa – Vlada TK (nabavka medicinske opreme) i odloženi prihodi po osnovu donacija od ostalih lica.

U predhodnom periodu poduzete su brojne aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje gubitka i poboljšavanje pružanja medicinskih usluga pacijentima Tuzlanskog kantona sa tendencijom da se kvalitet usluga kontinuirano podiže na viši nivo o čemu postoje brojni finasijski pokazatelji.

Preporuke navedene u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ureda za reviziju institucija FBiH za 2022. godinu bit će detaljno analizirane i razmatrane, sa utvrđenim planom otklanjanja svih nedostataka u procesu i organizaciji rada Ustanove˝.