Vijeće ministara objavilo detalje usvojenog Zakona o sukobu interesa

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri novi tekst Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, s oznakom EI kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije i međunarodnom praksom u tom području.

Donošenjem ovoga zakona, koji je predložilo Ministarstvo pravde, ispunjava se jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu evropskih integracija BiH i jedan od ključnih uvjeta za dobivanje statusa kandidata, objavilo je Vijeće ministara.

Jačanje integriteta
Cilj zakona je sprečavanje sukoba interesa u obavljanju javnih dužnosti u institucijama na razini BiH, odnosno uklanjanje privatnih utjecaja na donošenje odluka, jačanje integriteta, objektivnosti, neovisnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javne dužnosti, prevencija i borba protiv korupcije te jačanje povjerenja građana u institucije Bosne i Hercegovine.

Predloženim zakonom, uz široko definiran sukob interesa u skladu sa standardima Vijeća Evrope, precizirane su obaveze i odgovornosti nositelja javnih funkcija, nespojivosti u obavljanju druge funkcije ili posla uvođenjem jasnih i jedinstvenih pravila koja ograničavaju obavljanje više funkcija ili poslova.

Prijedlog zakona sadrži, među ostalim, odredbe о dužnosti podnošenja izvještaja o finansijskom stanju i imovini nositelja javne funkcije i njegovih bliskih srodnika, provjeri navedenih podataka i javnom objavljivanju registra nositelja javnih funkcija i njihove imovine, kao i odredbe o osnivanju samostalne, neovisne sedmočlane komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na razini BiH.

Podnijeti izvještaj
U skladu s odredbama ovog zakona nositelj javne funkcije u institucijama na nivou BiH dužan je komisiji u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju podnijeti izvještaj o finansijskom stanju i imovini za sebe i bliske srodnike, u skladu sa stanjem na dan izbora ili imenovanja, a nakon toga na godišnjem nivou, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Podaci iz javnog registra imovine nositelja javnih funkcija, njihovih bliskih srodnika i povezanih osoba u institucijama na razini Bosne i Hercegovine će biti objavljeni na službenoj internetskoj stranici komisije, u skladu s važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.