Vijećnici na narednoj sjednici GV Visoko usvajaju odluku o novim cijenema komunalnih usluga?

Gradsko vijeće Visoko na narednoj sjednici raspravljat će o Odluci o davanju saglasnosti na cjenovnik komunalnih i ostalih usluga JKP “Visoko” d.o.o Visoko.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Visoko ukoliko je usvoji dat će saglasnost na cjenovnik komunalnih i ostalih usluga JKP “Visoko” d.o.o Visoko od 15.02.2023. godine.

U obrazloženju stoji da je pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan u članu 10. Zakona o komunalnim djelatnostima ZDK u kome je utvrđena nadležnost Gradskog vijeća za davanje saglasnosti na cjenovnik roba i usluga javnog preduzeća i u članu 21. Statuta Grada Visoko u kome je utvrđena nadležnost Gradskog vijeća.

Kao razlog za donošenje Odluke navodi se da je Nadzorni odbor JKP “Visoko” d.o.o Visoko na sjednici održanoj 15.02.2023.godine donio Odluku o izmjeni i dopuni cjenovnika komunalnih i ostalih usluga JKP “Visoko” d.o.o Visoko.

JKP “Visoko” d.o.o Visoko kao davalac komunalnih usluga dužno je osigurati trajno obavljanje komunalnih djelatnosti, koje odgovaraju kvalitetom istandardom utvrđenoj visini cijene koju korisnici plaćaju za njihovo izvršenje. Cijena komunalne usluge i ostalih usluga sadrži sve troškove tekućeg održavanja i funkcionisanja komunalnog sistema na koji se odnosi, te troškove nabavke novih stalnih sredstava davaoca komunalne usluge. Na cijene komunalnih i ostalih usluga iskazane u cjenovniku obračunavaju se i dodaju porezi i naknade shodno važećim zakonskim propisima. Obzirom da je cjenovnik komunalnih i drugih usluga JKP “Visoko” d.o.o Visoko usvojen 2017. godine, a izmjene i dopune cjenovnika 2019. godine, ukazala se potreba da se izmjene određene cijene komunalnih usluga zbog novonastale situacije na tržištu i u cilju održivosti finansijske stabilnosti ovog javnog preduzeća.

Visoko.co.ba