Vlada FBiH objašnjava zakone o doprinosima i porezu na dohodak. Kažu da će oporezivati samo visoke plaće iznad 800 KM

O ključnim promjenama koje bi donijeli novi zakoni o doprinosima i porezu na dohodak u Federaciji Bosne i Hercegovine mjesecima se ne prestaje pričati.

Jedna od stavki koja je svakako izazvala veliku pažnju građana je ona koja predviđa da će više od 90 posto radnika u FBiH plaćati manji porez na dohodak. Dakle, to znači da se na primanje do 800 KM neće naplaćivati porez te da najmanje polovina radnika neće plaćati porez na dohodak uopće.

Međutim, plate više od 800 KM će se oporezivati po stopi od 13 posto, ali će to biti skuplje samo za oko 5 posto radnika u Federaciji BiH koji imaju visoka primanja.

Ono što je bitno istaknuti jeste, kako pojašnjavaju iz Vlade FBiH, da se prema novom zakonu ukida poreski odbitak za djecu.

Dakle, novi prijedlog bit povoljniji za veća domaćinstva koja imaju ili planiraju imati do petero djece.
Prema mišljenju ekonomskih stručnjaka, stope doprinosa u Federaciji BiH su trenutno veće od prosjeka Evropske unije, što ima izrazito negativan utjecaj na trošak radnika i njihove plate.

Naime, u skoro svim evropskim država se oporezuju naknade poput toplog obroka, prijevoza i regresa.
Ubuduće će se i kod nas oporezivati i te trenutno neoporezive naknade. Uštede zbog smanjenja zbirne stope doprinosa biti će i više nego dovoljne kako bi se radnicima nadoknadio bilo kakav gubitak i uz to još i povećala plata.

Jedna od ključnih stavki o kojoj se mjesecima unazad raspravlja jeste veća stopa za ugovore o djelu i naknade freelancera te njihovo pravo na zdravstveno i penziono osiguranje.

Naime, ljudi zaposleni po ugovoru o djelu i freelanceri plaćat će veće stope doprinosa i poreza na dohodak nego što je trenutno slučaj.

Kako je pojašnjeno, trenutno radnici po ovom osnovu plaćaju doprinose za zdravstvo (4 %) i doprinose za PIO (6 %), ali nemaju pravo na zdravstveno osiguranje, niti im išta ulazi u penzijski osnov. Donošenjem novih zakona plaćat će 17,5 % doprinosa za PIO i 13,5 % doprinosa za zdravstvo, samo u slučaju da nisu zdravstveno osigurani po nekom drugom osnovu. Ukoliko jesu, platit će jedino doprinos za PIO. Oni će po prvi put steći pravo na zdravstveno osiguranje, a plaćeni doprinosi za PIO će im ući u penzijski osnov.
Ono što je svakako pozitivna stavka novih zakona je i činjenica da se ne uvodi porez na naslijeđenu imovinu i poklonjene nekretnine.

Porez će se plaćati samo ako se prodaje nekretnina u kojoj se ne stanuje. Čak i ako se u njoj ne stanuje, porez se ne plaća u slučaju da je prošlo više od pet godina od stjecanja nekretnine.

Međutim, jako je bitno navesti iz kojeg razloga su potrebni novi zakoni o doprinosima i o porezu na dohodak.

Jedan od glavnih razloga je svakako i činjenica su postojeći apsolutno zastarjeli, naslijeđeni iz bivše države nefunkcionalni i neprilagođeni današnjem vremenu privređivanja.

Svakako, novi fiskalni zakoni ne predviđaju porez na bilo kakvu štednju ili na kamatu po osnovu štednje.