Agencija za privatizaciju: Vratili smo Feroelektro državi, ali nas Vlada FBiH ignorira!

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je u svom zvaničnom saopćenju navela kako je provela sudski postupak koji je rezultirao raskidom ugovora o kupoprodaji državnog kapitala „Feroelektro“.

“Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, kao specijalizirano tijelo, je u ime i za račun Federacije BiH, provela sudski postupak koji je rezultirao raskidom ugovora o kupoprodaji državnog kapitala „Feroelektro“ d.d. Sarajevo od 15.01.2004.godine. Na temelju presude o raskidu ugovora o kupoprodaji, Agencija za privatizaciju u FBiH, pred nadležnim tijelima provela je cjelokupni postupak koji je rezultirao upisom/vraćanjem 60.66397% državnog vlasništva nad dionicama „Feroelektro“ d.d. Sarajevo (886.952 dionice) na Federaciju BiH.

Bumerang prednje navedene presude jeste presuda Vrhovnog suda FBiH broj:65 0 Ps 061093 19 Rev 2 od 5.12.2019.godine, kojom je naloženo da se izvrši povrat onoga što je primljeno po osnovu ugovora o kupoprodaji državnog kapitala „Feroelektro“ d.d. Sarajevo, što znači povrat novčanog iznosa na ime kupoprodajne cijene i povrat novčanog iznosa izvršenog radi investiranja, sve uvećano za iznos zakonske zatezne kamate.

Iz prednje navedenog možete vidjeti, Agencija je kao specijalizirano tijelo, postupajući kao punomoćnik FBiH-Vlade Federacije BiH, provela aktivnosti povrata dionica državnog kapitala u vlasništvo na FBiH. S druge strane, Federacija BiH, kao većinski vlasnik dionica u „Ferolektro“ d.d. Sarajevo, nije izvršila povrat kupoprodajne cijene niti želi da kao većinski vlasnik preko upravljačkih tijela „Feroelektro“ d.d. Sarajevo, osigura da se izvrši povrat novca izvršenog radi investiranja”, navodi se u saopćenju.

Između ostalog, dodali su kako je Agencija za privatizaciju u FBiH, postupajući kao punomoćnik Federacije BiH, zaštitila je interese Federacije BiH.

“U vezi sa prednje navedenim ovim putem ukazujemo i na indolentan odnos Federalnog ministarstva trgovine koje se oglušilo na sve dopise i informacije koje je u vezi sa statusom Agencije, kao posljedica slučaj „Feroelektro“ d.d. Sarajevo, Agencija pravovremeno dostavljala.

Agencija za privatizaciju u FBiH, postupajući kao punomoćnik Federacije BiH, zaštitila je interese Federacije BiH, kao većinskog vlasnika, ali je „pala“ u nemilost Vlade Federacije BiH, koji ne žele osigurati restituciju sukladno prednje navedenoj presudi Vrhovnog suda FBiH u korist „Sa Dagitim“ d.o.o. Kreševo, kao pravnog sljednika „Stanić-Invest“d.o.o.Kreševo, zbog čega je Agencija kao specijalizirano tijelo blokirana, ne može izvršavati zakonom utvrđenu nadležnost, na koji način je onemogućena da i dalje štiti interese Federacije BiH. Pat pozicija u kojoj se nalazi Agencija, je produkt „luđačke košulje“, koju je Agenciji „navukla“ Vlada Federacije BiH.

Rješenje statusa Agencije i deblokada iste, se nalazi u spremnosti većinskog vlasnika dionica „Feroelektra“d.d.Sarajevo, dakle, Federacija BiH-Vlada FBiH, koja je istovremeno i osnivač Agencije, da osigura vraćanje/restituciju onoga što je primljeno temeljem ugovora o kupoprodaji koji je raskinut, tj. da se provede presuda Vrhovnog suda FBiH od 5.12.2019. godine.

U vezi sa prednje navedenim, podsjećamo da je Agencija od samog početka nastojala iznaći model za deblokadu rada Agencije, tako što je davala različita ali za Agenciju prihvatljiva rješenja, u pregovoru sa povjeriocem „Sa Dagitim“ d.o.o.Kreševo, koja su većinom bila povoljnija za Agenciju od klasičnog provođenja prednje navedene presude Vrhovnog suda FBiH. Međutim, takva rješenja nisu dobila potrebnu podršku i suglasnost osnivača Agencije”, istaknuli su.

Navedeno je kako je trenutni status Agencije takav da je blokirana i da nije u poziciji da izvršava aktivnosti u cilju zaštite javnog interesa niti da izvršava obaveze prema zaposlenicima

“Trenutni status Agencije jeste taj, da je Agencija blokirana i nije u poziciji da izvršava aktivnosti u cilju zaštite javnog interesa niti da izvršava obaveze prema zaposlenicima. Blokada računa rezultirala je nemogućnošću plaćanja obaveza Agencije. Najvećim dijelom obaveze se odnose na obaveze po sudskoj presudi, zatim na plaće i doprinose zaposlenih, te obaveze prema dobavljačima. Radnici Agencije za privatizaciju u FBiH nalaze se u generalnom štrajku, plaće nisu isplaćene od januara/sječnja 2022. godine, dakle u ovoj godini radnicima nije isplaćena niti jedna plaća, uskraćeno im je pravo na zdravstveno osiguranje kao i druga prava iz radnog odnosa,banke plijene imovinu,urušavaju se obitelji…,ovo je igra sa životima.

Opreza radi, podsjećamo na jedan momenat koji je ukazivao na konačno rješenje statusa Agencije i shvatanje važnosti uloge Agencije ,što je i Premijer Federacije BiH konstatirao prilikom usvajanja Proračuna za 2022. godinu. Međutim, iz nama nepoznatih razloga, ponovno se ignorira uloga Agencije i važnost deblokade rada iste, tako što se opstruira realizacija planiranih sredstava nakon svih provedenih procedura za donošenje Programa utroška sredstava, iako je povjerilac „Sa Dagitum“ d.o.o. Kreševo iskazao spremnost odustajanja od dijela zakonskih zateznih kamata cca 2. milijuna KM. Zbog situacije u kojoj se Agencija nalazi, a istovremeno vjerujući da se rješenje problema Agencije nazire, imajući u vidu spremnost koju je iskazao Premijer FBiH, tokom usvajanja proračuna, Agencija je uvjeravala dobavljače da će im u kratkom roku biti izmirene obaveze, uz molbu da nastave pružati ugovorene usluge i isporuku roba. Međutim, zbog činjenice da Vlada FBiH još uvijek ne želi riješiti status Agencije, Agencija je od strane dobavljača upozorena da će zbog „obmane“ biti protiv Agencije pokrenuti zakonom predviđeni postupci.

Ovim putem ukazujemo da Povjerenstvo koje je formirala Vlada Federacije BiH, neće i ne može riješiti pitanje deblokade rada Agencije. Agencija nije u blokadi zbog nezakonitog rukovođenja Agencijom, već zbog „luđačke košulje“ i stava Vlade Federacije BiH da nastavi opstruirati provođenje presude Vrhovnog suda FBiH. U prilog takvom zaključku govori činjenica da se na istrajnosti zadržavanja postojećeg blokiranog statusa Agencije, otvoreno krši i Zakon o proračunu. U Proračunu za 2022. godinu predviđeno je 5.miliona KM za zaštitu Agencije u sporovima od evikcije, ali se opstruira da taj novčani iznos postane operativan.

Ukazujemo da je Agencija u ranijem periodu uvijek svojim finansijskim planovima, predviđala sredstva za izmirenje evikcije-zaštita od suskih sporova, svjesni rizika koje nose sudski sporovi i presude, na koje Agencija ne može uticati. Podsjećanja radi, kada je izvršena prodaja FDS i Bosnalijeka, odlukama je smanjen iznos doznačenih sredstava na koji način je postupljeno suprotno odredbi člana 33. Zakona o privatizaciji. Podjsećamo da se Vlada FBiH zaključkom od 02.12.2010. godine obavezala da će osigurati nedostajuća sredstva za zaštitu od evikcije u proračunu za 2011. godinu i dalje..Indikativno je nakon što je Agenciji izvršena blokada računa, da je predmetni Zaključak stavljen van snage.

Agencija je sukladno zakonom definiranim ovlaštenjima kao prijedlog za rješenje statusa Agencije, tražila od Vlade FBiH potrebne odluke za prodaju u skladu sa prošlogodišnjim planom prodaje, ali takve odluke nisu date, što ukazuje na sistemski indolentni odnos spram problema u kojem se nalazi Agencija. Podsjećanja radi do sada je privatizirano 43% upisanog kapitala.

U vezi sa navedenim ukazujemo da se predmetna presuda kad tad, mora izvršiti. Međutim, svako prolongiranje povlači dodatne troškove i odgovornost, koju Agencija ne može preuzeti, budući da rješenja problema u kojem se nalazi Agencija, nije u ingerencijama Agencije. Shodno tome, neko bi morao dati odgovor što znači opstruiranje provođenja presude, budući da opstrukcija već danas košta 2 miliona više, a koliko će biti do izmirenja, teško je prognozirati.

Slijedom svega prednje navedenog, a imajući u vidu da je status Agencije produkt nečinjenja od strane Vlade Federacije BiH, kao i činjenicu da se ključ deblokade nalazi kod Vlade Federacije BiH, pozvali smo vladu Federacije BiH da:

– Osigura da novčani iznos od 5. miliona KM, postane operativan i dostupan Agenciji za privatizaciju u skladu sa usvojenim Zaključkom Agencije po kojem su odobrena predmetna sredstva u proračunu za 2022. godinu;
– Da Federacija BiH-Vlada FBiH, kao većinski vlasnik dionica „Ferolektro“ d.d. osigura putem upravljačkih tijela da „Feroelektro“ d.d., vrati novčani iznos koji je primio na ime investiranja po osnovu ugovora o kupoprodaji državnog kapitala „Feroelektro“ d.d. Sarajevo.

Ukoliko Vlada Federacije BiH ne izvrši aktivnosti u cilju deblokade rada Agencije, u tom slučaju, Agencija će o statusu u kojem se nalazi kao i razlozima koji su doveli Agenciju u trenutni status blokade, upoznati sudske organe na kršenje odredbi Zakona o Agenciji, odredbi Zakona o privatizaciji,odredbi Zakona o proračunu, odredbi Zakona o radu,odredbi Zakona o doprinosima i drugih pravno-važećih propisa2, zaključeno je u saopćenju.