Federalna inspekcija dobila novu direktoricu. Ovo su ostala kadrovska rješenja Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini Privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to Ismara Adžajlića, Amira Brčaninovića, Idhama Kruške, Dženana Imamovića i Amira Sendića. Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje o privremenom postavljenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, kojim se za direktora ove uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci, postavlja Ivana Prvulović, počev od 1.7.2024. godine. Prethodno je doneseno Rješenje kojim se razrješava dužnosti dosadašnji direktor ove federalne uprave na lični zahtjev, sa 30.6.2024. godine.

Donesena je Odluka o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju na mandatni period od četiri godine i to Harisa Lulića za predsjednika, te za članove Semina Petrovića i Franu Glavaša. Prethodno je Vlada donijela Odluku o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i dva člana ovog upravnog odbora radi okončanja konkursne procedure.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to Bernadina Alagića, Mustafe Fazlića, Fahrudina Smailagića i Sedina Budima. Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva.

Također, Vlada je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave ovog privrednog društva na mandatni period od četiri godine i to Rasima Dostovića za direktora društva, Mirsada Bečića, za izvršnog direktora za tehničke poslove, Nenada Todorovića za izvršnog direktora za investicije i razvoj novih djelatnosti, Adema Bošnjića za izvršnog direktora za ekonomske poslove, te Enesa Šabanovića za izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove.

Prije toga data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog rudnika, radi okončanja konkursne procedure.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Jasmina Pašić (JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar), Amir Halilčević (RMU „Banovići“ d.d. Banovići), Halko Balavac („BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo i Energopetrol d.d. Sarajevo), Zlatan Bilanović (BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik), Goran Buhač („Ceste“ d.d. Mostar,), te Renato Škrobo (JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar).