Melina Hodžić-Travančić nova-stara pravobraniteljica Gradske uprave Visoko

Nakon provedene konkursne procedure Melina Hodžić-Travančić imenovana je za novu (staru) Gradsku pravobraniteljicu na period od četiri godine. Mandat imenovane počinje od 15.02.2023. godine.

Pravni osnov za donošenje Odluke o imenovanju Gradskog pravobranioca Visoko sadržan je u članu 33. Zakona o pravobranilaštvu kojim je utvrđeno da Gradskog pravobranioca imenuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika u postupku utvrđenim ovim zakonom i shodno posebnim propisima. Gradski pravobranilac imenuje se na četiri godine i može ponovo biti biran. Razlozi za donošenje Odluke o imenovanju Gradskog pravobranioca Visoko sadržani su u Odluci Općinskog vijeća Visoko broj: 01/1-02-18/19od 30.01.2019. godine („Službeni glasnik općine Visoko“, broj 1/19) kojom je imenovan Općinski pravobranilac Visoko na period od četiri godine. Obzirom da 14.02.2023. godine ističe četverogodišnji mandat Gradskom pravobraniocu, a koju dužnost obavlja gosp. Melina Hodžić-Travančić iz Visokog, to je potrebno da se imenuje Gradski pravobranilac na mandat u trajanju od četiri godine. Na osnovu Izvještaja Komisije za izbor Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Visoko, broj: 01/1-02-21-1/23od 13.01.2023. godine, Gradonačelnik predlaže imenovanje gđe. Meline Hodžić-Travančić iz Visokog za Gradskog pravobranioca Visoko na period od četiri godine.