ODRŽANA 32. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

32. redovna sjednica GV Visoko održana je danas, a na dnevnom redu nlazilo se ukupno šest tačaka.

Na samom početku usvojen je Izvoda iz zapisnika sa 31. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko, da bi nakon toga viječnici razmatrali i izglasali i drugu tačku dnevnog reda koja se odnosila na Prijedlog odluke o uklanjanju postojeće i izgradnji nove zgrade JU Dom zdravlja Visoko. Bila je ovo inicijativa vijećnika Esada Semića koja je dobila podršku i za čiju će izgradnju sredstva obezbjediti privrednici Grada Visoko, sve u cilju poboljšanja uslova rada i pružanja kvalitetne medicinske pomoći svim građanima. Prethodno je urađen i Elaborat ocjene postojećeg stanja objekta u smislu definiranja pravca revitalizacije i rekonstrukcije istog. Na osnovu Elaborata o ocjeni postojećeg stanja objekta hitne medicinske pomoći donesena je Odluku o uklanjanju postojeće i potpunoj izgradnji nove zgrade. Nova zgrada će biti izgrađena na istoj površini kao postojeća zgrada u kojoj su smješteneslužbe: hitna medicinska pomoć, porodična medicina i higijensko-epidemiološka služba, te je za realizaciju ove Odluke imenovan Građevinski odbor.

Građevinski odbor se obavezuje:da obezbijedi sva neophodna sredstva za izvođenje svih radova, kao i sredstva za sve ostale troškove nastale u toku istih i da bude nosilac svih aktivnosti na izvođenju radova;da obezbjedi projektnu dokumentaciju u skladu sa važečim zakonskim propisima koji reguliraju oblast pružanja zdravstvene zaštite, a na osnovu koje će se vršiti svi radovi; da imenuje nadzor nad izvođenjem projekta i radova. Vijećnici su ovaj prijedlog usvojili sa 22 glasa.

Treća tačka dnevnog reda odnosila se na Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti JKP “Visoko” d.o.o.Visoko. Ovom Odlukom Osnivač u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH daje saglasnost za proširenje djelatnosti JKP “Visoko” d.o.o Visoko za slijedeće djelatnosti;

– Trgovina na veliko živim životinjama

– Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama

– Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama

Ovaj prijedlog vijećnici su podržali sa 19 glasova za. Prijedlog odluke o privremenom korištenju, uređenju i održavanju stočne pijace bila je četvrta tačka 32. sjednice Gradskog vijeća. Ovom Odlukom privremeno se povjeravaju poslovi uređenja, korištenja i održavanja stočne pijace koja se nalazi u naselju Topuzovo polje, Javnom komunalnom preduzeću “Visoko” u cilju prethodnog ispunjenja zakonskih uslova za obavljanje djelatnosti stočne pijace. Javno komunalno preduzeće “Visoko” dužno je stočnom pijacom upravljati pažnjom dobrog privrednika, te vršiti redovno tekuće i investiciono održavanje kako bi stočna pijaca potpuno ostvarivala svoju funkciju.

Kada je riječ o ovom prijedlogu, gradonačelnik je pojasnio raniji problem koji se javio vezano za stočnu pijacu, te naglasio da je Gradska uprava uspješno riješila problem vezan za zemljište stočne pijace koje je bilo dato na korištenje Zemljoradničkoj zadrugi, te da će stočna pijaca ostati i dalje služiti svojoj svrsi i biti u službi građana. Ova tačka je sa 19 glasova za, 3 protiv i jednim suzdržanim usvojena.

Potom su viječnici razmatrali i petu tačku 32. sjednice GV, Izvještaj o finansijskoj reviziji Grada Visoko za 2022. godinu. Izvještaj obuhvata: Bilans stanja na 31. 12. 2022. godine, Račun prihoda i rashoda, Izvještaj o kapitalnimizdacima i finansiranju, Posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan, te Analizu iskaza–tekstualni dio, uključujući i rezime značajnih računovodstvenih politika. Prema mišljenju revizora, osim za moguće efekte pitanja opisanih u odjeljku Osnova za mišljenje s rezervom, konsolidovani finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijski položaj Grada na 31. 12. 2022. godine, novčane tokove i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu s prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

U sklopu pete tačke nalazio se i Izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Visoko za 2015.godinu. Revizija je uključivala ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opće prezentacije finansijskih izvještaja. Izraženo je mišljenje o finansijskim izvještajima kao i mišljenje o tome da li su finansijske transakcije i informacije, po svim bitnim pitanjima, usklađene sa odgovarajućim zakonskim propisima. Te je prema procjeni revizora utvrđena

Osnova za izražavanje mišljenja sa rezervom jer su utvrđena

1. Sumnjiva i sporna potraživanja u iznosu od 651.081 KM koja nisu realno iskazana, jer za navedena potraživanja ne postoji dokumentacija koja potvrđuje validnost istih, kao i period iz kojeg datiraju (potraživanja do 2006. godine), a nije izvršen ni popis navedenih potraživanja, niti je izvršeno usaglašavanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem istih

2. U 2015. godini dodijeljeni su tekući transferi neprofitnim organizacijama (sportski klubovi,ustanove i udruženja) u iznosu od 396.138 KM, za koja korisnici sredstava nisu u svim slučajevima podnosili izvještaje o namjenskom utrošku sredstava ili su dostavljeni izvještaji nepotpuni, niti je

stručna služba osigurala kontinuirano praćenje i nadzor nad korištenjem namjenskih sredstava

3. Dugoročne obaveze po osnovu kredita Svjetske banke za sanaciju komunalne infrastrukture sektor “Vodoopskrba, kanalizacija i čvrsti otpad“ – (156.679,52 US$ u protu vrijednosti 185.763 KM) iz 1998. godine, nisu iskazane u poslovnim knjigama Općine Visoko

4. Popis imovine i obaveza sa stanjem 31.12.2015. godine, nije izvršen u skladu sa članovima 25. i 26. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH i ostalim važećim zakonskim propisima, što je imalo za posljedicu neusklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza

Izuzev navedenog, finansijski izvještaji Općine Visoko, po svim bitnim pitanjima prikazuju istinito i fer stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2015. godine, rezultate poslovanja i novčani tok za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja. Finansijske informacije i transakcije prikazane u finansijskim izvještajima Općine Visokou toku 2015. godine, osim za naprijed navedene kvalifikacije, bile su u svim značajnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonskim i drugim propisima. Komentari na Nacrt Izvještaja o finansijskoj reviziji Grada Visoko za 2022.godinu i Odgovor po Izvještaju o finansijskoj reviziji Grada Visoko za 2022. godinu bili su u sklopu pete tačke koja je također usvojena. Sjednica je završena Vijećničkim pitanjima i inicijativama.
Amra Čosić

visoko-rtv.ba