31. redovna sjednica GV Visoko u četvrtak 28. septembra 2023. godine

Danas je u Maloj sali Gradske uprave Visoko održana sjednica Kolegija Gradskog vijeća na kojoj je utvrđen dnevni red i termin naredne redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/23), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 31. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

28.09.2023. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R ED
Izvod iz zapisnika sa 30. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
Nacrt odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom na području GradaVisoko za period
2022- 2027. godine

IZVJESTILAC: Alma Bašić. pomoćnica Gradonačelnika

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove Gradska
biblioteka Visoko i preuzimanju prava osnivača

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutrašnjoj organizaciji službi Grada Visoko

IZVJESTILAC: Gradonačelnik Mirza Ganić

Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:
5.1. Prijedlog odluke o prestanku statusa javnog dobra i zamjeni nekretnina

5.2. Prijedlog odluke o prestanku statusa javnog dobra i zamjeni nekretnina

5.3. Prijedlog odluke o prihvatanju prenosa prava vlaništva i davanja saglasnosti za

izgradnju kružne raskrsnice

5.4.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 772/1 KO Tušnjići

5.5.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č.982 i k.č. 983 KO

Tušnjići

5.6.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 3727 i k.č. 3728 KO

Visoko

IZVJESTILAC:Fadil Mostić,pomoćnik Gradonačelnika

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 01.01.2023.- 30.06.2023.godine
IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i ostvarivanju prava
pripadnika boračke populacije Grada Visoko

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području Grada Visoko za
2022.godinu

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

Vijećnička pitanja i inicijative