Dejan Šćepanović na II tematskoj sjednici: RTV Visoko je REŽIMSKI medij

Danas je održana druga tematska sjednica OV Visoko. Tema sjednice su rezultati reforme. Interesantno je bilo čuti mišljenja vijećnika 2 godine nakon što je reforma trebala biti okončana. Sjednici nisu prisustvovali svi vijećnici, broj se kretao od 23 prisutna do 19. Raspravljalo se posebno o svakom preduzeću, dok su ustanove stavljene u jedan koš jer koncentracija pala. Sjenica je trajala oko 4 sata, što nije toliko mnogo ako se uzme u obzir da je tema sjednice bila izuzetno interesantna i jedna od najvažnijih u ovom mandatu.

Izvještaj o pokretanju, toku i okončanju stečajnog postupka sa izvještajem o provođenju Smjernica reforme javnog sektora općine Visoko, sačinjen od JKP “Gradska groblja” doo

Visoko (u stečaju) od decembra 2015. godine; Dodatne napomene o Izvještaju ovog preduzeća je dao stečajni upravnik Mehmed Vranac. Rekao je da su ga zatekla ogromna dugovanja od čak 15,5 miliona KM, dok je imovina procijenjena na oko 6 miliona KM. Takođe je naveo da će čak 52% potraživanja prema JKP „Gradska groblja“ biti otpisana.

Husnija Merdić (BPS) je postavio pitanje na samom početku ko je kreator, a ko nalogodavac ove Reforme, dok je Izet Smajević (nezavisni vijećnik) pitao za bilans uposlenih, jer je bilo 50 uposlenih ukupno, a sad ih nema toliko u tom preduzeću. Stečajni upravnik nam nije dao konkretan odgovor koliko je otpuštenih, ali smo saznali da su 2 nova uposlena zbog nove djelatnosti, regulisanja stajaćeg saobraćaja. Dejan Šćepanović (SDP) je pitao za rezultate reforme i da li su ciljevi ispunjeni. Saznali smo da je jedan dio ciljeva urađen, ali većina ipak nije ili je u toku proces, poput prenosa javnog dobra na općinu i slično. Nevzeta Begić je koja je firma osnovana jer piše da jeste osnovana i ko je radnik koji ju je osnovao, šta je sa udruženjem Gradsko pokopno društvo i njihovim odnosom prema preduzeću, te zašto je poštovana ocjena stare uprave o tome koji će radnici ostati u firmi. Takođe vijećnica Begić je postavila pitanja na koji način će biti pokrenuti krivični procesi protiv odgovornih. Saznali smo da druga firma ipak nije osnovana jer su to radnici odbili, Udruženju je otkazano „gostoprimstvo“ i oni su se iselili iz kruga JKP. Od imovine o kojoj se pričalo da je nestala je unovčena i JKP „Gradska groblja“ su zaradila 100.000 KM. Stečajni upravnik je takođe rekao da njegovo nije da podnosi krivične prijave, ali da će ipak dostaviti tužilaštvu u formi informacije zabilješku o zateknutom stanju u firmi.

Dejan Šćepanović (SDP) je konstatovao da je reforma u ovom preduzeću, kao i svim drugim propala. Handžić Zlatko (SDA) je rekao da je za njega, kao i za sve građane općine ova reforma izuzetno uspješna jer budžet nije oštećen postupkom stečaja. Na ovo je Šćepanović replicirao i rekao da su rezultati sramni jer je manje od 50% realizovanih ciljeva 2 godine po isteku roka, a da je istina da budžet nije diran ali je diran džep stanovnika preko naplate parkinga. Nevzeta Begić (SBB) je konstatovala da je ovo sve gubljenje vremena ako ne bude pokrenut krivični postupak. Adnan Frljak (Nezavisni klub) je rekao da treba da je sramota direktore preduzeća za pokrane stotine miliona i da treba da se stide šehida. Salih Purišević (SBiH) je rekao da je i ispunjenje dvije tačke od pet zacrtanih veliki uspjeh, takođe je Izet Smajević pozdravio uspjeh reforme u ovom preduzeću. Mirza Omanović je rekao da je ovo ipak uspjeh i da ovdje ne treba stati nego nastaviti sa ovakvim procesima. Jasmin Omanović je rekao da se zna ko je bio vlast u ovoj općini zadnja dva mandata (2004-2012) i da se za ovo mora odgovarati i da je ipak SDA najodogovornija za cijelo stanje u općini jer su njihovi predstavnici bili na vlasti jer ovakve dubioze ne nastaju u jednom danu nego je to dugotrajan proces. Načelnica Babić je konstatovala da su ovo revolucionarne promjene za Visoko, te da su nadzorni odbori se morali smijeniti jer su oni tvrdili da je stanje u preduzeću odlično.

Izvještaj za JKP „Gradska groblja“ je usvojen sa 13 glasova ZA i 7 suzdržanih.

Izvještaj – Reforma javnog sektora, sačinjen od JKP “Visoko” doo Visoko, od decembra 2015.

godine; Almir Hadžialić, direktor JKP „Visoko“ je dao dodatna objašnjenja o stanju u ovom preduzeću. Rekao je da je najveći dio javnog dobra ovog preduzeća vodovodi, te da u objekte vodovoda godinama nije ulagano.

Zijada Smailagić (SDA) je pitala da li je općina Visoko razmišljala da uđe u sistem zelene tačke, na šta je Hadžialić odgovorio da je 2014 bilo ponuđeno općini ali je to odbijeno jer bivša uprava nije imala sluha. Husnija Merdić (BPS) je rekao da mu je nejasno kako su toliki gubici vode u sistemu jer se godinama ulaže. To je Hadžialć potvrdio. Mirnes Fatić (BPS) je pohvalio rad direktora i pitao da li postoje tehnički uslovi za domaćinstva u Ramadanovcima i Aranutovićima, na šta je Hadžialić rekao da postoje tehnički uvjeti i da se na tome radi. Mirza Omanović (SDA) je postavio pitanje dokle se stiglo sa mjernim uređajima u stambenim zgradama. Hadžialić je rekao da se i na tome radi ali da je potreban određeni broj radnika.

Dejan Šćepanović (SDP) je konstatovao da je u Reformi trebalo da piše samo „biće bolje“ jer skoro ništa nije sprovedeno, a da se direktor nije pridržavao smjernica što je i sam priznao. Takođe je dodao da je reforma i ovdje mrtva. Bukić Mirza (A-SDA) je rekao da su reforme svakako bitne i potrebne, te da je bitno rei da je ovo preduzeće uvijek pozitivno poslovalo i da je on zadovoljan radom ovog preduzeća, ali da nije sve sjajno i da zamjera preduzeću jer nisu sanirali deponiju Očazi, kao i insistiranje ovog preduzeća na izgradnji reciklažnog dvorišta na području stočne pijace. Vahid Ramić (SBB) je rekao da je zadovoljan radom ovog preduzeća i za vrijeme stare uprave, ali i sada, rekao je da je već raspisan poziv za izvođenje građevinskih radova na izgradnji reciklažnog dvorišta iako to nije u skladu sa prostornim planom. Zijada Smailagić (SDA) je rekla da nije čula neke ozbiljne kritike na račun ovog preduzeća, te je konstatovala da preduzeće mora početi razdvajanje otpada na staklo, papir i plastiku te da je to zahtjevano Reformom te to predložila kao zaključak. Salih Purišević (SBiH) je konstatovao da su dva komunalna preduzeća najbitnija za život općine, te da je vodovod svakako najbitnija djelatnost ove firme, takođe je rekao da su poražavajući rezultati gubitaka vode, te da se problemi odvoza smeća iz Radovlja moraju što prije riješiti.

Izvještaj o reformi u ovom preduzeću je usvojen sa 15 glasova ZA i 6 uzdržanih.

Izvještaj o poduzetim aktivnostima po dokumentu “Smjernice reforme javnog sektora općine Visoko”, sačinjen od JP “Radio televizija” doo Visoko; Način formiranja cijena na JP “Radio i televizija” doo Visoko i cjenovnik marketinških usluga;

Advija Mutap, direktorica ovog preduzeća, je naglasila da njihovi prijedlozi nisu uvaženi i nisu dio Reforme, te zbog toga ovo preduzeće ima probleme. Mutap je naglasila da preduzeće pokriva od 65% do 70% svojih troškova. Rekla je da nisu uspjeli postati regionalna televizija iako je to zahtjevano reformom.

Dževad Fejzić (SDA) je pitao kako su regulisani odnosi u zgradi u kojoj je smještna televizija. Direktorica je rekla da je nadzorni odbor uputio rješenje općini i to na način da se režije plaćaju uz kiriju. Dejan Šćepanović je tražio od direkorice tražio da nijedan cilj reforme nije izvršen. Direktorica Mutap je odbila potvrditi da nije smanjenja ovisnost o općini ovog preduzeća. Džemil Halilović (SDA) je pitao koji su iznosi plata u ovom televiziji, na što je odgovor bio 380 KM + radni staž. Vahid Ramić (SBB) je konstatovao da je 145 hiljada KM grant općine prema televiziji, a pitao koje su to usluge koje to televizija radi za općinu Visoko. Nevzeta Begić (SBB) je pitala koliko je tačno uposlenih u ovom preduzeću, te koje su važne odluke za opstanak su donesene nakon blokade računa i koliko je stvarno potrebno radnika preduzeću. RTV ima 22 zaposlenika, te se direktorica požalila na opremu i mnoge druge probleme na koje nailaze, te da je optimum za rad preduzeća 17 radnika.

Dejan Šćepanović (SDP) je pitao zašto Nadzornom odboru ove firme treba čak 10 mjeseci da odgovore na njegovo vijećnićko pitanje. Takođe je konstatovao da nije smanjenja ekonomska ovisnost preduzeća jer grant nije smanjen, preduzeće nije regionalna televizija, te je uslugu televizije općini definisao kao REŽIMSKA TELEVIZIJA. Rekao je takođe da sramotno da ova televizija niti je prenijela informacije o Februarskim protestima, da televizija ne objavljuje saopštenja svih političkih partija, te da aktuelnosti na toj televiziji izgledaju kao kolaž režima, te tražio smjenu Nadzornog odbora. Dževad Fejzić (SDA) je rekao da RAK nema nikakve veze sa ovim smjernicama te da pravljenje regionalne televizije nema nikakve veze sa Regulatornom agencijom za komunikacije. Adnan Frljak (Nezavisni klub) je podržao radnike ovog preduzeća te rekao da će preduzeće dovesti samo sebe do uništenja i gašenja. Džemil Halilović (SDA) je rekao da ovo preduzeće nije ispoštovalo uopće Smjernice Reforme, te sugerisao vijećnicima da se mora nešto promijeniti po pitanju plate uposlenima.

Izvještaj JP „Radio-televizija“ doo Visoko nije usvojen sa 4 glasa ZA i 16 uzdržanih.

Izvještaj o aktivnostima JP “Visoko ekoenergija” doo Visoko po dokumentu “Smjernice reforme javnog sektora općine Visoko”. sačinjen od JP “Visoko ekoenergija” doo Visoko; Cjenovnik usluga JP “Visoko ekoenergija” doo Visoko;

Direktor ovog preduzeća Handžić Hajrudin je u uvodu rekao da je su ovom preduzeću proširene djelatnosti, te da ono sada može da krene u projekte gradnje minihidrocentrala na području općine Visoko, te da su oni počeli da rade u tom pravcu, te rade istovremeno na projektima i za rijeku Bosnu i za rijeku Fojnicu. Rekao je da se razmatra gradnja minihidrocentrale na rijeci Fojnici od 2 MW, te da je u pitanju javno-privatno partnerstvo. Takođe ovo preduzeće razmatralo i toplifikaciju općine, te da oni čekaju izradu studije po ovom pitanju.

Mirza Bukić (A-SDA) je pitao ko je donio odluke o kopovini zgrada Asfaltgradnje i Vitexa te na koga su uknjižena javna dobra ovog preduzeća i da li se povećava ili smanjuje broj korisnika njihovih usluga. Direktor je odgovorio da je konačnu odluku o kupovini donio Nadzorni odbor firme, javno dobro je uknjiženo na preduzeće, a što se tiče trenda rasta broja korisnika rečeno je da je godišnje između 20 i 40 novih korisnika. Dalibor Tomičić (SDP) je pitao kada je preduzeće preuzela kontrolu nad antenskim prenosnikom, te koliko je sredstava potrošeno na izradu svih studija vezanih za izgradnju hidrocentrala, također je pitao kako se raspoređuje dobit preduzeća jer Vijeće o tome nije raspravljalo. Direktor Handžić je odgovorio da je antenski stub došao pod nadležnost preduzeća 2014. godine, te je rekao da ne može tačno odgovoriti koliko je potrošeno na te studije, ali se kreće negdje do 50 hiljada KM, a da Vijeće raspoređuje dobit tako što usvaja Budžet. Nevzeta Begić (SBB) je pitala da li preduzeće daje ikakve povlastice mladim ljudima na uvođenje plina na šta je direktor rekao da je javno preduzeće usvojilo cijene i da su ono smanjene zadnjih godina. Vahid Ramić (SBB) je pitao čije je javno dobro ovog preduzeća, na što nije dobio odgovor kakav je očekivao te je općinski pravobranilac morao dodatno pojašnjavao. Husnija Merdić (BPS) je pitao da li je ostvariva realizacija toplifikacije jer je direktor elektrane iz Kaknja rekao da je to neostvarivo, a direktor je pozvao Izeta Smajevića da to pojasni.

Smajević (nezavinsni vijećnik) rekao da je projekat itekako ostvariv, te postavio mnogo pitanja vezanih za studije koje su izrađene za ovo preduzeće i rekao da nema još ništa od gradnje MHE te tražio da se direktor otpusti sa svog radnog mjesta jer je prije 22 mjeseca stekao uvjete za penziju. Mirza Bukić (A-SDA) je rekao da je loše to što nema povećanog rasta korisnika te da općina mora poduzeti nešto da ljudi počnu prelaziti na plin, a da trenutni korisnicima treba dati beneficije da ne razmišljaju o prelasku na neki drugi energent. Husnija Merdić (BPS) je na to rekao da je najlakše kritikovati.

Izvještaj ovog preduzeća je usvojen sa 13 glasova ZA i 7 uzdržanih.

Izvještaj o poduzetim aktivnostima JP “Veterinarska stanica” doo Visoko; Cjenovnik usluga JP “Veterinarska stanica” doo Visoko.

Vrlo kratko se direktor Ahmet Kurspahić obratio vijeću. Dejan Šćepanović (SDP) je konstatovao da je i u ovom preduzeću reforma mrtva. Mirnes Fatić (BPS) je rekao da je očigledno općina izgubila kontrolu nad ovim preduzećem i da bi ipak bilo dobro ga privatizovati.

Izvještaj Veterinarske stanice nije usvojen i to je 9 glasova bilo ZA, 9 uzdržanih i 1 protiv.

O svim javnim ustanovama se raspravljalo zajednički.

Niko od direktora ustanova nije imao potrebu da se obrati na početku rasprave. Pitanja za izvjestioce nije bilo. O cjenovnicima se nije raspravljalo te će oni biti na posebnoj sjednici OV.

Rezultati glasanja:

JU “Centar za kulturu i edukaciju” Visoko: 16 ZA – 4 UZDRŽANA

JU “Dom zdravlja” Visoko: 16 ZA – 4 UZDRŽANA

JU “Zavičajni muzej” Visoko: 16 ZA – 4 UZDRŽANA

JU “Gradska biblioteka” Visoko : 16 ZA – 4 UZDRŽANA

JU “KSC Mladost” Visoko : 16 ZA – 4 UZDRŽANA

JU “za predškolski odgoj i obrazovanje”: 16 ZA – 4 UZDRŽANA

JU “Centar za socijalni rad” Visoko: 16 ZA – 4 UZDRŽANA

Vezani članci

Dejan Šćepanović (SDP): Politika utješnih laži nas je dovela tu gdje jesmo

VISOKOIN.COM

Dejan Šćepanović (SDP): Povećati transfer za mjesne zajednice sa 55.000 na 200.000KM

VISOKOIN.COM

Dejan Šćepanović kandidat za generalnog sekretara FOM SDP BiH

VISOKOIN.COM

Dejan Šćepanović: Lijepo, lijepo – čestitam iskreno

VISOKOIN.COM

Dejan Šćepanović: Opozicije ima!

VISOKOIN.COM

Dejan Šćepanović: Narodna izborna volja ne smije biti stavljena na prodaju

VISOKOIN.COM