Elektroprivreda preporučuje rudnicima oprez

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH uputila je svim organizacionim jedinicama u okviru JP EP BiH i zavisnim društvima, rudnicima uglja koji su u sastavu Koncerna, Preporuku za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća. Uz mjere koje se provode u trenutnoj situaciji uzrokovanoj obilnim sniježnim padavinama u proteklom periodu, Preporuka ukazuje i na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od poplava, koje bi moglo prouzrokovati naglo otapanje snijega i leda.

Kako bi opasnost od poplava bila umanjena, Elektroprivreda ukazuje na potrebu provjere i ažuriranja postojećih planova odbrane od prirodnih i drugih nesreća, pronalaska odgovarajuće lokacije za deponovanje snijega, sagledavanje stanja u vodotocima i komunalnoj infrastrukturi, te organizovanje akcija čišćenja i uklanjanja eventualnih opasnosti. Sugerisano je da se izvrši provjera spremnosti štabova, jedinica i drugih struktura zaštite u slučajevima poplava i klizišta .

Ukazano je na ostavarivanje potpune saradnje službi za sigurnost i zaštitu u podružnicama Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH i rudnicima uglja sa općinskim i kantonalnim upravama civilnih zaštita, gorskim službama spašavanja, službama hitne pomoći i slično. Osim toga, potrebno je u skladu sa relevantnim propisima, vlastitim procjenama i planovima poduzeti i druge mjere zaštite, navodi Elektroprivreda BiH, u današnjem saopštenju.

(VisokoIN)