JU Za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko: Termini upisa za obavezni predškolski odgoj i obrazovanje

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko obavještava javnost da će se upis djece za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu u ovoj školskoj godini, realizirati u slijedećim terminima:

Gradske škole „Safvet- beg Bašagić“ Visoko, „Kulin ban“ Visoko, kao i područna škola Srhinje, upis djece vršit će u JU za predškolski u odgoj i obrazovanje od 05.02.2024 do 09.02.2024 (od ponedjeljka do petka) u terminu od 10:00 do 12:00 sati.
OŠ „Alija Nametak“ Buci podrazumijeva upis djece i za školu Buci i za područnu školu Goduša. – upis djece će se vršiti u školi.
(Sve informacije o terminu upisa možete dobiti u školi)

OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje- upis djece će se vršiti u školi.
(Sve informacije o terminu upisa možete dobiti u školi)

OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ kao i područna škola Podvinci i Gračanica upis će se vršiti u prostorijama centralne škole.
(Sve informacije o terminu upisa možete dobiti u školi)

OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, upis djece će vršiti u prostorijama škole.
(Sve informacije o terminu upisa možete dobiti u školi).

Prilikom upisa neophodno je:

Popuniti upisni materijal,
Dostaviti kopiju rodnog lista (neovjerena)
i ljekarsko uvjerenje dostaviti na dan početka realizacije POPOIO.
(Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2024/25 godini namijenjen je djeci koja će 01. septembra ove godine krenuti u prvi razred i do tada navršiti 6 godina života, odnosno djeca koja će do 01. marta navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja u ovoj školskoj godini nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.)

Realizacija Programa za predškolski odgoj i obrazovanje počet će od 04.03.2024. godine.

Važna napomena jeste da djeca koja su upisana u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko nisu obavezna pohađati obavezno predškolsko obrazovanje, jer se podrazumijeva da su završili ovaj segment odgojno-obrazovnog rada.

JU Za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko