Kovačević, Smajić i Lemeš predloženi za članova Odbora za reviziju JKP “Visoko”

Gradsko vijeće Visoko na narednoj sjednici trebalo bi ovlasiti predstavnika – punomoćnika Grada Visoko u Skupštini JKP “Visoko”d.o.o Visoko da donese Odluku o konačnom imenovanju članova Odbora za reviziju JKP“Visoko” d.o.o Visoko na osnovu Odluke Nadzornog odbora o prijedlogu kandidata za konačno imenovanje Odbora za reviziju JKP “Visoko” d.o.o Visoko.

Komisija za provođenje konkursne procedure za izbor Odbora za reviziju JKP “Visoko” nakon obavljenog intervjua predlaže Skupštini preduzeća imenovanje članova Odbora za reviziju i to:

1. Mersad Kovačević, predsjednik
2. Adna Smajić. član
3. Faruk Lemeš. član

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje predloženog zaključka sadržan je:

– U odredbama Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima FBiH, i to u dijelu kojim su definisane nadležnosti skupštine privrednog društva, odnosno skupštine javnog preduzeća, kao i u odredbama Statuta Grada Visoko kojima su definisane nadležnosti Gradskog vijeća i odredbama Odluke o imenovanju predstavnika – punomoćnika Grada Visoko u Skupštine javnih preduzeća Grada Visoko.
Razlozi za donošenje

Nadzorni odbor JKP “Visoko” d.o.o Visoko je proveo zakonom propisanu proceduru za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju ovog Preduzeća. Nadzorni odbor je sačinio prijedlog Liste kandidata za članove Odbora za revizijuJKP “Visoko” d.o.o Visoko broj 3-NO/22 od 11.03.2023. godine i istuputem nadležne službe upućuje na postupanje Gradskom vijeću Visoko i Skupštini javnog preduzeća.

Nakon konačnog imenovanja sa članovima Odbora za reviziju bit će potpisan ugovor o angažmanu na četiri godine.