Licitacija nepokretne imovine: Prodaju se nekretnine KTK Visoko, kombinata koji je donio procvat kožarstva u Visokom

KTK VISOKO” D.D. VISOKO U STEČAJU

Ul. Prijeko br 1, Visoko 71300 Visoko

1. PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA (LICITACIJE) U PROSTORIJAMA STEČAJNOG DUŽNIKA ,,KTK VISOKO,, D.D. VISOKO U STEČAJU, ULICA PRIJEKO BB 71300 VISOKO.

Na osnovu člana 160. 161. i 162 Zakona o stečaju (“SI. novine F BiH”, broj; 53/21), Zakona o izvršnom postupku („SI. novine F BiH broj: 32/2003, 52/2003, 33/2006, 39/2006, 39/2009, 35/12, 46/206, Si. glasnik BiH broj: 42/2018), Odluke skupštine povjerilaca o na-činu unovčavanja stečajne mase sa ispitno izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom u Zenici dana, 02.12.2021.godine, Odluke Odbora povjerilaca broj; 298-02-09/23//OP/ od 25.09.2023.godine.Odluke Od¬bora povjerilaca broj; 299-02-09/23//OP/od 25.09.2023. godine.Odluke Odbora povjerilaca broj; 300-02-09/23// OP/ od 25.09.2023.godine, Odluke Odbora povjerilaca 361-02-11/23//OP/ od 09.11.2023.godine, Odluke Od-bora povjerilaca 362-02-11/23//OP/od 09.11.2023. godine Odluke Odbora povjerilaca 363-02-11/23//OP/ od 09.11.2023.godine Odluke Odbora povjerilaca 364-02-11/23//OP/ od 09.11.2023.godine stečajni upravnik ovim putem oglašava:

USMENO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJU)

Za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika „ KTK VISOKO” d.d. Visoko u stečaju ulica Prijeko br 1 .71300 Visoko.

a) PREDMET PRODAJE NEKRETNINA

LOT BR.l. Prva prodaja nekretnine označena kao „Očazi” njiva 2.klase 0 površine 574 m2 i njiva 1.klase 0 površine 1.860 m2, upisana u ZK.ul. 269 KO Moštre, broj parcele 1715, vlasništvo „KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 85.190,00 KM.

LOT BR.2. Prva prodaja nekretnine označena kao „Očazi” njiva 2.klase 0 površine 3.331 m2 upisana u ZK.ul. 269 KO Moštre, broj parcele 1713, vlasništvo „KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 116.585,00 KM.

LOT.BR.3. Prva prodaja nekretnine označena kao „Lopare” njiva 1.klase 0 površin 1.226 m2, upisana u ZK.ul. 269 KO Moštre, broj parcele 1714/1, vlasništvo „KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, ukupne procijenjene vrijednosti 42.910,00 KM.

LOT BR.4. Treća prodaja nekretnine označene kao „ Strana, pašnjak 4, klasp 0” upisana u ZK.ul. 219 KO Alaudin KČ. br.884, površine 3.207 m2 vlasništvo “KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 46.515,06 KM.

LOT.BR.5. Treća prodaja nekretnine označene kao „Strana, livada 5 klase 0” upisana u ZK.ul. 219 KO Alaudin KČ. br. 885,površine 1.971 m2 vlasništvo “KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 28.737,18 KM.

LOT BR.6. Peta prodaja nekretnine označene kao „Tuk površinski kop 0” upisana u ZK.ul. 93 KO Kula Banjer kč. l/l,površine 2.463 m2 svojina “KTK Visoko „ d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 38.783,39 KM.

LOT.BR.7. Peta prodaja nekretnine označene kao „Tuk njiva 6.klase 0 upisana u Zk.ul 93. KO Kula Banjer kč.677, površine 2.457 m2, svojina „KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, ukupne vrijednosti 64.481,51 KM

b) USLOVI PRODAJE

1.Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadme¬tanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana: 22.12.2023. godine godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama „KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju,Ul. Sarajevska bb (stari put za Sarajevo) u Visokom. Pismene pri¬jave se primaju do 20.12.2023.godine do 14,00 sati, na novoj adresi stečajnog dužnika „ KTK Visoko” d.d. Visoko u stečaju, Ul. Sarajevska bb, Visoko. Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.

2.Pojedinačna cij ena podizanj a ponude ne može iznositi manje od 10% vrijednosti utvrđene Odlukom Odbora povjerilaca.

3.Imovina (nekretnine) se ne može unovčiti (prodati) po cijeni manjoj od vrijednosti utvrđene Odlukom Odbora povjerilaca

4.Iznos za uplatu depozita iznosi 10% ponuđene vri-jednsoti po svakom LOT-u s tim da taj iznos ne može biti veći od 50.000,00 KM.

5.Uplata osiguranja( depozita) se vrši pojedinačno kako je to u tačci 4. navedeno isključivo na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 1340011120747388 otvo¬renog kod ASA BANKA d.d. Sarajevo, poslovnica Visoko, najkasnije do 20.12.2023.godine do 14 sati.

6.Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopiju rješenja o upisu pravnog lica u sudski Registar ili izvod iz sudskog Re¬gistra ne stariji od 3.mjeseca i dokaz o uplati depozita za pravna lica, ovlaštenja-punomoć izdatu od strane ovlaštenog lica za učešće na javnom nadmetanju, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik druš¬tva i kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.

7.Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.

8.Ponuđena početna cijena iz ponude ne može biti ma¬nja od navedene cijene iz oglasa. Najveća ponuđena cijena predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje. Imovina se prodaje po principu „ viđeno-kupljeno” u zatečenom stanju te naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće se uvažiti.

9.Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze (porez na promet nepokretnosti) u roku od 8 dana, od dana zaključivanja Ugovora o kuporodaji.

10.Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem, uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu.Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupo¬vine, ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim rješenjem odrediti da je sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja da uplati prodajnu cijenu .Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne upla¬ti prodajnu cijenu u roku od 8 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim rješenjem odrediti daje sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja da uplati prodajnu cijenu.

11.Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao od kupovine a polo¬ženi depozi se ne vraća.

12.Učesnicima u javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje ( depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat, vratiti sa transakcijskog računa stečajnog dužnika u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjev za povrat depozita na transakcijski račun sa kojeg depozit uplaćen.

13.Troškove poreza na promet nekretnina, troškove sud¬ske takse na uknjižbu te sve ostale troškove snosi kupac.

14.0 prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.

15.Nakon proglašenja lica za kupca i blagovremene upla¬te kupoprodajne cijene, stečajni upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu u Zenici koji će na osnovu istih donijeti rješenje o dosudi te o brisanju svih upisanih tereta, hipoteka, zabilježbi sporova/ izvršenja i zabilježbe otvaranja stečajnog postupka.

16.Imovina koja je predmet prodaja i dokumentacija ve¬zano za predmet prodaje se može pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika ul. Sarajevska bb, Visoko, svaki radni dan od 09-12 sati, počev od 23.11.2023. godine pa do 20.12.2023.godine uz obaveznu prethod¬nu najavu stečajnom upravniku.Pregled imovine bez prethodne najave i saglasnosti stečajnog upravnika nije moguć.

17.Prijave sa ponudom o kupovini predmeta pro¬daje, dokazom o uplati depozita, naznače¬nom cijenom, punim nazivom adresom i bro¬jem telefona podnosioca prijave sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE -LOT BR”….potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika zaključno sa danom 20.12.2023.godine do 14,00 sati.

18.Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi kao i na telefon 062/187-850 Almedinlmamović i 061/794-678 Enes Ganić.

19.Stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da uz obrazloženje, a prije otpočinjanja licitacije istu obu¬stavi. U slučaju remećenja reda i mira ili ometanja li¬citacije, stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Učesnici licitacije i ostali prisutni su u cjelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.