Nezavisni operator sistema u BiH saopćio ko je krivac za nestanak struje u petak

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS) saopćio je informacije o uzroku nestanka struje u BiH i drugim državama 21. juna 2024. godine, u 12 sati i 24 minute.
Došlo je do raspada elektroenergetskih sistema Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijela Hrvatske. Prema prvim, preliminarnim analizama i informacijama koje su saopćene na telekonferenciji održanoj 21. juna u 16:30, u organizaciji Evropske asocijacije operatora prijenosnih sistema za električnu energiju (ENTSO-E), raspad je počeo u 12 sati i 20 minuta u elektroprijenosnoj mreži Albanije ispadom interkonektivnog dalekovoda 400 kV Zemlak (Albanija) – Kardia (Grčka), navode iz NOS-a.

– Iako je ovom ispadu prethodio ispad dalekovoda 400 kV Podgorica 2 – Ribarevina u Crnoj Gori, prijenosna mreža Crne Gore i susjednih sistema je do tada bila u pogonu sa normalnim pogonskim parametrima. Nakon ispada spomenutog dalekovoda Zemlak – Kardia, dolazi do niza kaskadnih ispada 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovoda u Albaniji nakon čega se incident trenutno prenio u elektroenergetski sistem Crne Gore, uzrokujući ispad 220 kV dalekovoda Mojkovac – Podgorica 1.

Na ovaj način prijenosni sistem Crne Gore je ostao vezan na elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine uz injektiranje snage od 400 MW istosmjernim kablom iz Crne Gore ka Italiji. Usljed prekomjernih tokova električne energije od sjeveroistočnog dijela BiH ka jugu, dolazi do naponskog kolapsa i kaskadnog ispada svih interkonektivnih vodova između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u 12 sati i 22 minuta, što dalje uzrokuje potpuni raspad elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine i priobalnog dijela Hrvatske, koji se dogodio u narednih 60 – 90 sekundi.

S obzirom na to da je elektroenergetski sistem BiH sastavni dio jedinstvenog prijenosnog sistema kontinentalne Evrope, ovakav epilog događanja u BiH i dijelu Hrvatske je bio neminovan i nije bilo moguće spriječiti eskalaciju raspada, imajući u vidu količinu energije koja se u tom trenutku prijenosila preko BiH i brzinu kaskadnih ispada u regiji.

U cilju boljeg razumijevanja situacije napomenut ćemo da prijenosna moć 400 kV dalekovoda iznosi 1300 MW, a u trenutku raspada sistem za nadzor prijenosne mreže BiH (SCADA/EMS) u dispečerskom centru NOSBiH-a bilježio je tokove snage i do 2250 MW po pojedinim 400 kV dalekovodima.

Za razliku od 20. juna 2024. godine, kada se desila slična situacija sa znatno manjim tranzitnim tokovima električne energije preko BiH te je pravovremenom reakcijom operativnog osoblja DC NOSBiH-a spriječen raspad elektroenergetskog sistema BiH, događaj od 21. juna je, zbog svog intenziteta i brzine eskalacije, bio u potpunosti van operativne kontrole DC NOSBiH-a i nije bilo mogućnosti za njegovo sprečavanje.

Adekvatnim dispečerskim akcijama koje se primjenjuju pri podizanju sistema iz tzv. stanja “black-out” operativno osoblje DC NOSBiH-a u najkraćem roku je stabilizovalo elektroenergetski sistem BiH. U skladu sa propisanim procedurama i pravilima upravljanja prijenosnim sistemom napon je prioritetno proslijeđen važnijim potrošačkim čvorištima, kao i proizvodnim jedinicama, sa ciljem ponovne sinhronizacije i obezbjeđenja neophodne električne energije za pokrivanje potreba potrošnje.

Resinhronizacija elektroenergetskog sistema BiH i normalizacija stanja, izuzev pokrivanja deficita u proizvodnji zbog ispada termoelektrana, i nemogućnosti njihovog brzog povratka na mrežu zbog tehnologije rada, izvršena je u rekordnom roku od dva sata.

Detaljna analiza događaja će u skladu sa ustaljenom praksom ENTSO-E biti vršena u narednim nedeljama o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena, a ono što se sa sigurnošću može potvrditi jeste da su događanja u elektroenergetskom sistemu BiH posljedica regionalnih energetskih incidenata.Kako bi se ovakve i slične situacije onemogućile, od izuzetne važnosti je da se elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine ojača prijeko potrebnim investiranjem u prijenosnu mrežu, koja zbog svoje zastarjelosti i promjene ustaljenih obrazaca rada elektroenergetskih sistema (integracija obnovljivih izvora energije), ne može adekvatno da odgovori na sve izazove – saopćili su iz NOS-a.