Održana 27. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Gradske uprave Visoko danas je održana 27.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko kojoj su prisustvovali gradonačelnik Mirza Ganić sa pomoćnicima, kao i 24 vijećnika Gradskog vijeća, predstavnici mjesnih zajednica i Javnih ustanova.

Na sjednici su usvojeni izvještaji o radu, kao i finansijski izvještaji svih mjesnih zajednica sa područja grada Visoko, a također su razmatrani i Izvještaji o radu javnih ustanova u 2022. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2023. godinu.

1. Izvod iz zapisnika sa 26. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko usvojen je sa 22 glasa ZA.

2. Izvještaji o radu, sa finansijskim izvještajem, Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za

2022.godinu usvojeni su 22 glasa ZA.

3. Izvještaji o radu javnih ustanova u 2022. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2023. godinu

Izvještaji o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u 2022. godini

3.1. JU Centar za socijalni rad Visoko usvojen sa 22 glasa ZA

3.2. JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko usvojen sa 20 glasova ZA i 4 uzdržana

3.3 JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko usvojen sa 24 glasa ZA

3.4. JU Gradska biblioteka Visoko usvojen sa 24 glasa ZA

3.5. JU Dom zdravlja Visoko usvojen sa 24 glasa ZA

3.6. JU Zavičajni muzej Visoko usvojen sa 23 glasa ZA

4.

4.1.Prijedlog odluke o izmjenama Programa utroška sredstava za tekuće održavanje na području Grada Visoko za 2023. Godinu

4.2.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o održavanju putnih prijelaza na području Grada Visoko za 2023.godinu – obje tačke jednoglasno usvojene sa 23 glasa ZA.

5. Prijedlog odluke o uspostavljanju saradnje i prijateljstva između Općine Silivri u Republici Turskoj i Grada Visoko usvojen je također jednoglasno sa 23 glasa ZA.

6. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:

6.1.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o prenosu prava svojine

6.2.Prijedlog odluke o diobi suvlasničke zajednice

6.3.Prijedlog odluke o prodaji nekretnine putem neposredne pogodbe

Sva tri prijedloga su jednoglasno usvojena sa 23 glasa ZA.

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina na području Grada Visoko usvojen sa 23 glasa ZA.

8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku u Skupštini JKP “Visoko ” d.o.o. Visoko, za imenovanje Odbora za reviziju usvojen sa 23 glasa ZA.

9. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području Grada Visoko u 2022.godini i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja usvojen sa 23 glasa ZA.

10. Informacija o socijalnom stanju stanovništva Grada Visoko u 2022.godini usvojena sa 23 glasa ZA.

Nakon usvojenih 10 tačaka dnevnog reda na kraju sjednice su ostala vijećnička pitanja i inicijative čime je okončana 27.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko.