POTVRĐENO Federalni ZZO nabavio aparate za mjerenje glukoze

Vrši se isporuka u zdravstvene ustanove-domove zdravlja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, ukupno 72. zdravstvene ustanove

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH je proveo i okončao postupak javne nabavke aparata sa trakama za mjerenje glukoze u krvi za djecu, te je sa izabranim ponudiocem “Bauerfeind” d.o.o Sarajevo zaključio okvirni sporazum o nabavci, odnosno isporuci aparata sa trakama za mjerenje glukoze u krvi za djecu za medicinska sredstva, te trakice za mjerenje glukoze u krvi.

Navedena medicinska sredstva su upisana u Registar medicinskih sredstava Bosne i Hercegovine na osnovu Potvrde Agencije za lijekove i medicinska sredstva, a saglasno odredbama Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima i odredbama Pravilnika o medicinskim sredstvima, čime su se stekli ulovi za njihovo stavljanje u promet na tržištu Bosne i Hercegovine, a što je bio i jedan od uslova preciziran u tenderskoj dokumentaciji, saopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Saglasno odredbama ugovora zaključenog nakon provedene javne nabavke i e-aukcije, vrši se isporuka predmetnih medicinskih sredstava, na ugovorena mjesta isporuke, odnosno u zdravstvene ustanove-domove zdravlja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, ukupno 72. zdravstvene ustanove.