RIJEKA BIOŠTICA ZAGAĐENA OTPADNIM VODAMA IZ RUDNIKA

Iako iz Općine Olovo navode da nema opasnosti, u Institutu za kvalitet, standardizaciju i ekologiju TQM d.o.o. Lukavac su utvrdili da je do povećanja koncentracije teških metala i to: arsena, cinka, mangana i olova

U večernjim satima 6. februara ove godine mještani prigradskih naselja Općine Olovo primjetili da je došlo do značajnog onečišćenja rijeke Bioštice, piše Inforadar.

Promjene su uočene nakon što su se iz obližnjeg rudnika olova Geomet, u vlasništu britanske kompanije Mineco, a koja je opet u vlasništvu Vlade Velike Britanije i potpada pod britansku firmu za prerađevinu ruda i plemenitih metala, u rijeku Biošticu izlila velika količinu otpadnih voda, opasnih po zdravlje ljudi i biljni i životinjski svijet.

Zagađenje se desilo, prema izjavama mještana, usljed eksploatacije olovne rude koja predstavlja visokotoksičnu materiju zbog visoke koncentracije otrovnog cinka i željeza. Na web stranici kompanije stoji da je ovaj rudnik osnovan 2003. godine i da djeluje u tri ključna područja: trgovanje robom, rudarstvo baznih metala i taljenje i rafiniranje metala.
U RUDNIKU ZAKOPČANI DO GRLA

A sve je počelo u septembru 2010. godine, registracijom preduzeća Geomet d.o.o Sase Srebrenica. Dvije godine kasnije, 20. jula. 2012., ovo preduzeće potpisuje Ugovor o koncesiji za istraživanje metaličnog mineralnog resursa ceruzita na lokalitetima Očekalj i Prgoševo u općini Olovo. U avgustu 2013. registrovana je PJ Olovo Geomet d.o.o Sase Srebrenica, da bi se rješenjem od 15. jula 2014. izvršio prenos adrese i gašenje poslovne jedinice te od tada firma posluje pod nazivom Geomet d.o.o. Olovo sa sjedištem u Olovu.

Na službenoj stranici ističe se da „privredno društvo za eksploataciju, proizvodnju i promet ‘GEOMET’ iz Olova, koje je naručilac glavnog projekta, radi na otvaranju ovog rudnika za račun i sa kapitalom engleske kompanije MINECO, Limited – Croydon, United Kingdom“, u čijem sastavum, inačer, posluju još neki rudnici iz BiH, poput rudnika Gorss, odnosno nekadašnjeg SASE Srebrenica i rudnika metala u Olovu.

Ekološki „incident“ iz februara ove godine, o kojem se malo ili gotovo nikako ne zna, očiti je primjer nesavjesnog rada i uništavanja životne okoline te prijeti kontaminaciji kompletne zone i presušivanju rijeke, koja radi povećane kaljivosti štetnih materija možda zauvijek bude zabranjena za piće.

Te otpadne vode koje se u nju izlijevaju predstavljaju rizik od onečišćenja štetnim i kancerogenim olovnim materijama i predstavljaju opasnost da se izliju na samo dno rijeke, trujući tako svojim riječnim nanosima organizme kao što je riblja hrana“, rekao je za naš portal izvor koji nam je i javio za „incident“.

Na naše upite menadžment Rudnika nije odgovorio. No, iz Općine Olovo stigao je odgovor u kojem su potvrdili zagađenje rijeke, ali negiraju postojanje opasnosti.

„Dana 10.02.2023.godine izvršena je analiza vode izvorišta Zeleni vir na teške metale (Pb-olovo). Ispitani uzorak odgovara propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Analiza vode obavljena je u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH. Uzimajući u obzir sve do sada poznate okolnosti i informacije povezane za akcident na rijeci Bioštici od 6. i 7. februara ove godine, ostalo je nejasno koliki su razmjer i stepen štete prouzrokovani na kvalitetu vodotoka rijeke Bioštice i nizvodno rijeke Krivaje, a s tim povezano kako i u kom obimu se to manifestovalo na biljni i životinjski svijet ovih vodotoka“, kaže se u odgovoru koji potpisuje Safet Kulo, stručni suradnik za zaštitu okoliša.

Kulo je dodao da je Općina Olovo angažovala Institut za privredni inženjering Zenica sa zadatkom da se ispita uticaj akcidentnog zagađenja rijeke Bioštice ispitivanjem makrozoobentosa. Zanimljivo je da je o ovome Općinsko vijeće informirano tek 14. marta, čak mjesec i po nakon uočenog zagađenja.
KATASTROFA ZA BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET

U cijeli slučaj su se odmah uključili i članovi Udruženja sportskih ribolovaca Orlja iz Olova, koji su razočarani sporošću istrage napravili uzorke vode kako bi pokazali o kakvom se onečišćenju radi.

Iako iz Općine navode da nema opasnosti, u Institutu za kvalitet, standardizaciju i ekologiju TQM d.o.o. Lukavac su utvrdili da je u spornom slučaju došlo do povećanja koncentracije teških metala i to: arsena, cinka, mangana i olova. Tretirani uzorci su uzeti na mjestu izlijevanja.

Nadležne inspekcije i službe policije, kako nam je rečeno, u više su navrata posjećivali ovo izolovano područje s namjerom da dalje prate stanje. Iz ove službe priopćili su nam da je potrebno pratiti boju, miris i okus vode iz gradskog vodovoda. U tu svrhu JKP Bioštica je formirala dežurnu ekipupreduzeća koja će dežurati i pratiti situaciju u vezi s promjenama intenziteta vode čiji su uzorci poslani na Veterinarski fakultet u Sarajevu radi daljih istraživanja i rezultata.

Na videozapisu možemo vidjeti rijeku Biošticu kako je poprimila neprirodnu zelenkastu boju i nema sumnje da je ovim, blago rečeno, eko incidentom nanijeta katastrofa biljnom i životinjskom svijetu. Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na licu mjesta utvrđeno je da kanalizacioni sistem grada Olovo čini skup fragmentiranih cjelina koji su u funkciji prikupljanja te ispusti.

Kako nam je potvrđeno, kanalizaciona mreža je „dominantno separativnog tipa“ te se iz svih dijelova kanalizacionog sistema voda bez prethodnog tretmana direktno ispušta u rijeku, osim u slučaju hotelskog–banjskog kompleksa koji ima svoj uređaj za tretman sanitarno-fekalnih otpadnih voda.

Prema evidenciji JKP Bioštica Olovo d.o.o., na kanalizacionu mrežu je priključeno ukupno 906 domaćinstava i 102 pravna lica.

Dakle, ovim zagađenjem iz rudnika zdravlje ljudi je dodatno ugroženo ali i biljni i životinjski svijet, po kojem je ovaj kraj poznat. Oz Općine navode da „prema važećim zakonskim propisima, a u skladu sa izdatim odobrenjima i dozvolama, ‘Geomet’ d.o.o. Olovo je dužan sanirati svu nastalu štetu.“

Na koji način će vratiti bistru rijeku i zdravlje ljudi – nema odgovora. Zagađenje Bioštice tek je novi u nizu primjera eksploatiranja domaćih resursa (u bescjenje) od strane ino vlasnika do čijeg je imena običnom pretragom nemoguće doći.