Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kanatona raspisuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2012./2013. godinu.

I Sredstava namijenjena za nabavku obaveznih udžbenika:

Za potrebe školovanja i nabavke udžbenika djeci branilaca sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona ili koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona u školskoj 2012./2013. godini realizovat će se sredstva u ukupnom iznosu od 359.500,00 KM.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:

1.za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnom obrazovanju…………..100,00 KM

2.za kupovinu obaveznih uzdžbenika u srednjem obrazovanju……………150,00 KM

II Pravo na učešće na konkursu imaju:

-djeca šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca bez oba roditelja i djece šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca iz porodica sa troje djece na školovanju;

-djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

-djeca umrlih ratnih vojnih invalida;

-djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata;

-djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;

-djeca demobliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

III Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1.koji obnjavljaju istu godinu školovanja;

2.čiji su članovi porodičnog domaćinstva samostalni djelatnici

3.čija primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze iznos od 150,00 KM;

IV Kriteriji za izbor kandidata:

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu kupovine obaveznih udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijama:

-ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini;

-socijalno-ekonomska situacija

-učešće u Oružanim snagama;

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobilisanih branilaca.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 20. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite Kantona i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

V Zainteresovani kandidati uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

-ovjerena kopija đačke knjižice, odnosno svjedočanstva iz prethodne godine;

-ovjerena kućna lista;

-uvjerenje o prihodima članova domaćinstava;

-ovjerena kopija lične karte roditelja – staratelja;

-potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida odnosno člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca ili umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine“ FBiH broj 2/98 i 48/99.

-potvrda o predatim udžbenicima iz prethodne školske godine općinskom udruženju branilaca i članova njihovih porodica.

VI Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilčke populacije podnosi roditelj – staratelj nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama Kantona u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrazce za prijavu i sve druge potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Vezani članci

Mirza Ganić ponovo kandidat za gradonačelnika na predstojećim izborima!?

Visokoin.com

Otvoreno pismo stanovnika u Naselju Luke: Kako Upraviteljstvo na grbači etažnih vlasnika stanova živi i skupljaju “harač”

Visokoin.com

Zenička policija pronašla i oduzela više od jednog kilograma opojne droge

Visokoin.com

Sretan 7. april – Dan oslobođenja Grada Visokog od fašizma

Visokoin.com

Nole se kući u BiH: Visoko ga zauvijek kupilo

Visokoin.com

Tvrtko I Kotromanić: 633. godišnjica smrti prvog bosanskog kralja

Visokoin.com