Dinka Omanović: Zar je važniji Vaš profit od zdravlja i života nas VISOČANA!?

PREDMET: Primjedba na ZAPISNIK sa Javne rasprave održane 20.12.2011. sa početkom u 12 h u Sali općine Visoko , ulica Alije Izetbegovića 50, Visoko o DOPUNJENOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ za industrijski objekat – Postrojenje za termičku obradu otpada – spalionica investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko.

„Zapisnik mora biti vjerna i potpuna slika toka i sadržaja obavljene radnje postupka zbog koje se vodi. Sve što je značajno u obavljanju radnje mora se unijeti /upisati/ u zapisnik .“
Shodno tome ,uvidom u Vaš zapisnik moram konstatovati sljedeće činjenice:
Zapisnik ne daje vjernu i potpunu sliku toka i sadržaja obavljenih radnji i postupaka na samoj javnoj raspravi.

Zapisnik je netransparentan , nejasan i ne daje tačne informacije ,odnosno iskaze svih u postupku koji bi zakonski uticali na donošenje konačne Odluke o izgradnji spalionice.
Pojedini dijelovi zapisnika su diskutabilni i ne upućuju na relevantan tok rasprave koja se vodila pred 96 osoba , učesnika u javnoj raspravi.

Zapisnik nije numeriran i ne zadovoljava predviđenu formu.
OBRAZLOŽENJE :
Dio zapisnika obilježen kao AD 3:
U mom prvom prezentiranju konstatovali ste , da sam kao općinska vijećnica u OV Visoko , svoju cijelu diskusiju zbog dužine i praktičnosti priložila u zapisnik.
Netačan navod , jer dobro znate da sam javno iznijela i postavila određen broj pitanja predstavniku firme „Bruimpianti Group srl-Italy „ , te mi je jedan od vlasnika firme gdin. Emilio Bruanti zajedno sa prevodiocem , pokušavao odgovoriti na određena pitanja, a pošto se uvidjelo da ih ima mnogo , Vi ste me prekinuli i tražili da pismeno dostavim što sam i učinila , to se u Vašem zapisniku ne konstatuje.
Tražim da se u zapisnik uvedu moja direktno postavljena pitanja i odgovori na javnoj raspravi jer trebaju biti sastavni dio ovog zapisnika , a ovim putem ih dostavljam:
1.Postoji li u BiH već izgrađeno postrojenje za termičku obradu otpada –spalionica,a ako nema zašto to tražite u Visokom koje je poznato po poljoprivredi , turizmu , a bogami i smradu iz Preventa, Da li mislite da će te unazaditi Visoko ,odnosno kako će se ponašati poljoprivrednici kada niko ne bude htio kupovati njihove proizvode iz polja pored rijeke Bosne zbog zagađenosti???
2. Kao produkt spaljivanja otpada u spalionici nastat ce tri vrste opasnog otpada: taložni pepeo, leteći pepeo i ostaci pepela iz iskorištenog filtera, projektant daje podatak da opasni otpad imamo u količini 7 do 12 posto od spaljenog otpada, prije odlaganja taložnog pepela treba isti testirati i ispitati količinu dioksina i teških metala, te analize moraju sadržavati ukupne podatke o topivim tvarima i teške metale član 9. Direktiva 2000/76/EC Evropski parlament 4 decembar 2000. Uprkos tim direktivama i standardima , da li u BiH postoji labaratorij koji će vršiti ta ispitivanja????

3. Ko će vršiti monitoring procesa, odnosno ulaznih komponenti (šta će se sve trpati unutra) i izlaznih parametara??? Dokazano je na dosadašnjem da se u tome Preventu ne može vjerovati. Njihov interes je samo PROFIT ne gledajući na održivi razvoj.

4. Što je veća efikasnost filtera veća je i količina otpada koji ostaje u pepelu. Moje pitanje glasi: Ko će vršiti zamjenu filtera , šta će biti sa filterima čiji je rok istekao, šta od materijala koji se skupi u njima , ko će očistiti i gdje će ga odložiti???

U drugoj prezentaciji sam kao vijećnica SDA Visoko iznjela sljedeće:
Prevent Da , zapošljavanje Da, kožarska industrija DA,Prerađivačka mesna industriija DA , ali i DA poljoprivredi u Moštranskom polju , DA razvoju turizma, DA čistom zraku , DA razvoju poslovne zone Ozrakovići , NE opasnom otpadu iz spalionice ,NE napuštenim poljima nizvodno od Preventa, NE oboljelim od karcinoma , NE SMRDIGRADU.

Zar je važniji Vaš profit , od zdravlja i života nas VISOČANA. Ko će namiriti štetu nastalu na poljoprivredi, jer neće niko htjeti više kupovati OZRAČENE poljoprivredne proizvode iz Moštra, Topuzovog Polja i dr. naselja . . NEUGODNE MIRISE I DALjE IMAMO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Porediti nešto u Evropi i kako će biti kod nas je neprincipjelno. Različiti propisi, a naši i nedorečeni, spremnost da se iskoriste „rupe“ u zakonima, te i naši običaji da se ne poštuju zakoni, jer su male kazne za zagađivače i slično.
Općina Visoko zbog učestalih incidenata, treba da uvede praksu snimanja stanja vazduha, tla i vode, kako bi se moglo u budućnosti vršiti upoređenje i lakše otkrivanje zagađivača.
Mi pričamo o spalionici a ne znamo ni – NULTO STANjE na općini Visoko koje:
* Treba da utvrdi u kakvom je stanju VAZDUH (smrad, buka i dr.), ZEMLjIŠTE I VODA
* Treba da utvrdi u kakvom su stanju i ljudi, koji žive u blizini, ali i malo dalje, JER KADA SE RAZBOLE ZNATI ĆE SE ONDA OD ČEGA JE, ALI ĆE BITI KASNO.
Osvrt na studiju:
Analiza rezultata procjene uticaja na okoliš ne pokazuje da postrojenje neće spriječiti nastajanje emisija u okoliš i da eventualni nepovoljni u tjecaj neće biti sveden na najmanju moguću mjeru tj. nije dokazala da neće biti uticaja na okolinu. Studija ne zadovoljava uvjete postavljene u pravilniku o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (Sl.novine FBiH br.19/04), niti ima vrijednost Studije te projekat izgradnje spalionice otpada nije sukladan Strategiji zaštite okoliša FBiH.
Na onovu svega rečenog, kao vijećnica OV Visoko upućujem direktno Federalnoj ministrici okoliša i turizma dopis , tražim da se obustavi postupak o ocjeni studije o uticaju na okoliš spalionice otpada u krugu Prevent Leather Sarajevo.
Predmet: Traži se OBUSTAVA postupka o ocjeni Studije o utjecaju na okoliš spalionice otpada u krugu „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o.Visoko.
Poštovana ministrice,
Obraćam Vam se kao osoba koja je učestvovala u javnoj raspravi u vezi sa postupkom davanja ocjene na studiju o uticaju na okoliš gore navedene firme od 9 marta na javnoj raspravi u OŠ“Kulin Ban „ Visoko sa početkom u 12 h, te kao učesnica na donošenju Odluke –zaključka OV Visoko od 31.03.2011.
U pozivu koji ste javno obznanili naglasili ste da se pozivamo na javnu raspravu o NOVOJ STUDIJI. Kako ste mogli naznačiti da je nova studija kada ste zaključkom br:UP-I-05/2-23-5-394-6/10-DĐ od 12.07.2011. tražili DOPUNU iste???
Ako ste tražili novu studiju zašto je broj postupka ostao isti kao i prije , valjda je trebalo otvoriti novi broj jer se radi o NOVOJ STUDIJI????
S obzirom da imam zaključak FMOIT , br:UP-I-05/2-23-5-394-6/10 –DĐ od 12.07.2011. koji sam pročitala i razmatrala , moram Vam postaviti pitanja koja se sama nameću :
Ako ste u Zaključku o odbijanju studije o procjeni utjecaja na okoliš gore navedeni broj dali da se ista ODBIJA, po kojem osnovu imate pravo da dajete ROK od 30 dana investitoru za dopunu iste kada se iz ZAKLJUČKA (OBRAZLOŽENJA) ne vidi mogućnost REVIDIRANJA već se ista ODBIJA u cjelosti bez ikakvih prava na dopunu .Dispozitiv zaključka je u koliziji sa obrazloženjem???
Zaključkom br:UP-I-05/2-23-5-394-6/10 –DĐ od 12.07.2011.godine.ODBILI ste studiju o procjeni uticaja na okoliš , a moje pitanje glasi:
Kako ste mogli istim zaključkom davati uputu o dopuni iste , te da će se u protivnom postupak obustaviti , znači u dispozitivu imate istovremeno ODBIJANJE I OBUSTAVLJANJE POSTUPKA??? T o niste smjeli uraditi po Zakonu o upravnom postupku BiH.
Zašto ste se pozvali u uvodu na čl.200 Zakona o upravnom postupku koji se odnosi na donošenje RJEŠENJA , a u dispozitivu donosite ZAKLJUČAK te u uputi o pravnom lijeku koju niste ni označili napisali : „Ovo Rješenje je konačno i protiv njega nije dopuštena žalba“. Vaš doneseni ZAKLJUČAK formalno-pravno je neispravan i nije donešen u skladu sa Zakonom o upravnom postupku FBiH .
Kako se moglo desiti da se u zaključku nije spomenuo stav zakonodavne vlasti – predstavničkog tijela OV Visoko koji je rekao NE SPALIONICI dana 31.3.2011. i svoj zaključak poslao FMOIT .

5.Znači vijeće je jednom donijelo stav PROTIV izgradnje spalionice u krugu Prevent Leather pa mi nije jasno znači li to da se ne uvažava stav lokalne zajednice to jest predstavničkog tijela – vijeća i da li je zaključak vijeća obavezujući za ministarstvo na čijem ste čelu???

6. Da li je zaključak vijeća dostavljen u aprilu 2011 FMOIT bio sastavni dio analize ove studije???
S obzirom na sve ovo moje pobrojano , s obzirom da ste prekršili sve Zakone FBiH i išli na ruku investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko , tražim hitnu obustavu i zaključenje postupka u vezi sa izdavanjem okolinske dozvole postrojenja za termičku obradu –spalionice u krugu Preventa.
Što se tiće ostalih učesnika u raspravi da li je namjerno ili propust pri sastavljanju zapisnika nedostaju Vam izlaganja pojedinih učesnika rasprave, a to su:
Prof. Elvedin Šabanović , gosp. Željko Azinović , ispred udruženja Učenici i studenti Visokog gosp.Adi Šahinović.
Naveli ste g-din Armin Šehović – Eko Viking –Visoko , to je netačno jer pomenuti nije predstavnik navedenog udruženja.
Ostali učesnici rasprave kao i ja sama , su na vrlo nekorektan način predstavljeni u zapisniku jer Vam nedostaju veći dijelovi izlaganja kao što su od gosp.Ašćalić Izedina, gosp. Adnana Mevića, gosp. Nedžada Smajlovića, gosp. Salema Spahića , gđice. Lamije Karalija , gosp. Sabahudina Čehajića , gosp. Sulejmana Ferhatovića te G-din Arnautović Muzaferija Sabahudin?
U zapisniku ste navodili da su odgovore na pojedina pitanja dali određeni imenom i prezimenom ali niste navodili sadržaj datih odgovora , naravno da se u zapisniku moraju uvesti i sadržaji njihovih odgovora te ovim putem tražim i da to uradite.
S obzirom na gore sve navedeno tražim da izvršite DOPUNU Zapisnika onako kako je i bilo u toku javne rasprave a da bih Vam pomogla kao prilog Vam dostavljam DVD – video zapis javne rasprave koju je snimao ViPromo – Gradski portal Visokog.
Molim Vas da se u roku od 7 dana izjasnite o mojim primjedbama , a također ovim putem tražim ODGOVORE na moja pitanja upućena dana 13.12.2011. i 20.12.2012. gđi. Branki Đurić , Federalnoj ministrici okoliša i turizma , jer ni do 13.01.2012. nemam povratnu informaciju tj. odgovore na ista.
S poštovanjem!
______________________
Dinka Omanović
Vijećnica OV Visoko
U prilogu Vam dostavljam DVD-video zapis javne rasprave.
Visoko, 13.01.2012.

(VisokoIN)

Vezani članci

U Visokom uhapšena jedna osoba zbog ugrožavanja sigurnosti

Visokoin.com

Mirza Ganić ponovo kandidat za gradonačelnika na predstojećim izborima!?

Visokoin.com

Otvoreno pismo stanovnika u Naselju Luke: Kako Upraviteljstvo na grbači etažnih vlasnika stanova živi i skupljaju “harač”

Visokoin.com

Zenička policija pronašla i oduzela više od jednog kilograma opojne droge

Visokoin.com

Sretan 7. april – Dan oslobođenja Grada Visokog od fašizma

Visokoin.com

Nole se kući u BiH: Visoko ga zauvijek kupilo

Visokoin.com