Novi detalji o Sebijinoj “diplomi”: Nije stekla status postdiplomca, omogućena joj odbrana magistarskog!

Komisija za analizu prikupljene dokumentacije u okviru provjere vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij Sebije Izetbegović, uputila je zvaničan prijedlog da se poništava diploma o postdiplomskom studiju direktorice KCUS-a.

Komisija je prekjučer završila rad, a kako je objavio portal “Avaza” Komisija je dala zvaničan prijedlog da se poništi diploma postidplomskog studija Sebije Izetbegović, u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju.

Zaključak:

a) Uvidom u dostupne isprave može se zaključiti da upisni list i listovi o prijavi semestara nisu potpuni, te se ne može sa sigurnošću utvrditi da je izvršen upis na postdiplomski studij u skladu sa relevantnim propisima.

b) Uvidom u dostupne isprave ne može se zaključiti da je imenovanoj izdata studentska upisnica (indeks) u skladu sa relevantnim propisima. 1.3. Upis na postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – U dokumentaciji postoji Indeks Kolegija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2.3.1993. godine, sa unesenim potpisima i ocjenama ispita;

U dokumentaciji postoji Dopis Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu naslovljen kao Odgovor na molbu za dostavu dokumentacije iz službene evidencije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dostavlja se, klasa 053-02/21-04/1, ur. Broj: 380-59-10101-21-1913/2 od 24.6.2021. godine, u kojem se navodi da je Sebija Izetbegović bila upisana u I godinu postdiplomskog studija Ultrasound in clinical medicine u akademskoj 1992/1993 godini pod matičnim brojem studenta 46920114, ali da u dosijeu imenovane ne postoji dokumentacija na temelju koje se može potvrditi vjerodostojnost indeksa i izdati uvjerenje o položenim ispitima sadržanim u indeksu.

– U dokumentaciji ne postoji molba/zahtjev imenovane za nastavak postdiplomskog studija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu;

– U odgovoru Medicinskog fakulteta u Sarajevu br. 01-3-3612/21 od 9.6.2021. godine pod tačkom Ad2. naznačava se da tražena molba prof. dr. Sebije Izetbegović nije pronađena u arhivi Fakulteta;

U dokumentaciji postoje dva lista papira na kojem su ispisani ispiti na engleskom jeziku (10 ispita sa ocjenama), a nakon toga je pobrojano 9 ispita na našem jeziku, bez memoranduma visokoškolske ustanove i potpisa ovlaštenog lica, sa pečatom u lijevom uglu na obje stranice papira;

– Dovodeći u vezu relevantne propise koji bili na snazi sa činjenicama iz dostupne dokumentacije u konkretnom predmetu, činjenično stanje je nepotpuno i pogrešno utvrđeno.

Proizilazi da imenovana nije stekla status studenta na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, a da joj je omogućen pristup prijavi i odbrani magistarskog rada i sticanje stepena magistra nauka, navodi se u izvještaju.

Vezani članci

Ostaje otvoreno pitanje: Šta će biti sa pozicijom Izetbegović na čelu KCUS-a

Visokoin.com

Sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu o doktoratu Izetbegović

Visokoin.com

Iako Sebija Izetbegović nema diplomu, Bakir treba podnijeti ostavku… Sve je znao, ništa nije poduzimao!

Visokoin.com

Muradif Pajt teško tereti Sultaniju: Sebija ukrala naučni rad

Visokoin.com

Sebija Izetbegović ponudila objašnjenje zašto nije htjela dostaviti indeks

Visokoin.com

Komisija potpisala prijedlog o poništenju diplome Sebije Izetbegović

Visokoin.com