Vlada FBiH proglasila stanje prirodne nesreće

Vlada Federacije BiH je danas na telefonski održanoj sjednici, na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite, donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH nastalog zbog kišnih padavina koje su prouzrokovale izlijevanje rijeka i bujičnih potoka iz korita i plavljenja velikog broja infrastrukturnih i stambenih objekata, kao i poljoprivrednog i drugog zemljišta.

Radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima Vlada Federacije BiH odredila je da se sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite (FŠCZ), te da nadležni kantonalni i općinski/gradski štabovi civilne zaštite, također, stave na raspolaganje sve resurse, koji će, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, biti korišteni na ugroženim područjima.

Prema federalnom planu, u svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima treba odmah uvesti pasivno dežurstvo, radi izvršenja naredbi FŠCZ-a.

U skladu sa federalnim Planom i zahtjevima s ugroženih područja, Vlada je zadužila FŠCZ da aktivira odgovarajuće federalne službe zaštite i spašavanja i specijalizirane jedinice civilne zaštite, a po potrebi i druge pravne subjekate, javna preduzeća i građane radi pružanja pomoći na ugroženom području.

U slučaju potrebe, a na traženje nadležnih štabova civilne zaštite s ugroženog područja, FŠCZ će, u skladu sa svojim ovlaštenjima, angažirati i druge snage zaštite i spašavanja s područja drugih kantona i općina koje nisu ugrožene ovom nesrećom radi pružanja pomoći na ugroženom području.

Troškovi koji nastanu angažiranjem FŠCZ-a, federalnih službi i jedinica, te dodatnim planskim angažiranjem nedostajućih resursa za spašavanje, tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima, bit će pokriveni iz sredstava Budžeta Federacije BiH planiranih za zaštitu i spašavanje, a nedostajuća sredstva iz budžetskih rezervi i drugih finansijskih izvora, u skladu sa važećim propisima.

Interventno, Vlada Federacije BiH za ove namjene, kaže se u Odluci, izdvaja 2.000.000 KM iz rezervi Budžeta FBiH za 2014. godinu.

Za ove namjene potrebno je koristiti i sva raspoloživa sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Vlada je zadužila Federalni štab civilne zaštite da, u skladu s federalnim Planom i važećim zakonskim propisima, preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području. Kada budu sagledani svi resursi općina/grada, kantona i Federacije BiH, a na osnovu procjene stanja na ugroženom području, bit će ostvareni kontakti, u skladu s operativnim procedurama, s Ministarstvom sigurnosti BiH radi traženja pomoći Oružanih snaga BiH, te traženja međunarodne pomoći u skladu sa utvrđenim procedurama.

Federalna vlada je, današnjom Odlukom, obavezala sve rukovodioce organa uprave i upravnih organizacija FBiH i kantona, odnosno općinskih/gradskih službi za upravu i rukovodioce pravnih osoba i drugih institucija, da osiguraju provođenje naredbi nadležnih štabova civilne zaštite (pružanjem pomoći i podrške u logističkim i komunalnim potrebama, evakuaciji, zbrinjavanju ugroženog stanovništva i materijalnih dobara, snadbijevanju stanovništva živežnim namirnicama, higijenskim potrepštinama, te medicinskom zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih stanovnika).

Zaduženi su nadležni organi u općinama/gradu i kantonima da, u skladu s Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, aktiviraju svoje komisije za procjenu šteta, radi izvršavanja Uredbom utvrđenih zadataka.

Vlada je ovlastila premijera FBiH da, povodom nastale situacije uzrokovane poplavama, uputi zahtjev Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za pokretanje procedure u cilju traženja međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara na teritoriji Federacije BiH.

Na današnjoj vanrednoj sjednici je, na inicijativu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, utvrđen amandman na Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2014. godinu.

Amandman se odnosi na umanjenje budžetske pozicije “Ostala domaća pozajmljivanja” za 2.000.000 KM, tako da bi umanjenja pozicija iznosila 7.600.000 KM, a iznos od 2.000.000 KM bi bio prebačen u “Tekuću rezervu Vlade FBiH”.

Naime, imajući na umu trenutnu situaciju izazvanu vremenskom nepogodom u FBiH, zbog čega će se javiti brojni problemi koji će direktno ugroziti egzistenciju građana i standard života, 1.000.000 KM od ovog iznosa bio bi upotrijebljen za pomoć ugroženom stanovništvu Federacije BiH.

Preostali 1.000.000 KM bi bi korišten po potrebi za rješavanje teškog socijalnog stanja radnika u procesu ostvarivanja njihovih prava, prvenstveno uvezivaja radnog staža onih koji su stekli uvjete za penzionisanje, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(VisokoIN)

Vezani članci

Fojnica: Rijeka se izlila u naselju Drin, odroni na putevima

VISOKOIN.COM

Pogledajte snimak poplava u Visokom (VIDEO)

VISOKOIN.COM

Poplave na području Visokog (VIDEO)

VISOKOIN.COM

Lukavac pod vodom: Poplavljeno oko 100 kuća, rijeka Turija odnijela most

VISOKOIN.COM

Akcija “Visočani za nastradale u poplavi” se nastavlja‏

VISOKOIN.COM

VIDEO: Stanovnici Željeznog Polja i dalje ugroženi, u toku evakuacija

VISOKOIN.COM