Plan upravljanja otpadom

Na 36. sjednici Općinskog Vijeća, usvojen je Plan upravljanja otpadom na području općine Visoko za period 2011.-2016. godina.Općina Visoko je pristupila izradi Plana upravljanja na osnovu Sporazuma izmedju Ambasade Švedske i Općine Visoko o realizaciji projekata Općinskog programa upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini, koji podržava Švedska u cilju izgradnje efikasnog sistema upravljanja čvrstim otpadom u općinama u okviru izgradnje integriranog sistema za upravljanje čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini.Program obuhvata općine regije Zenica i regije Bijeljina u Bosni i Hercegovini, a koordinira se preko državnog Ministrastva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose. Cijeli projekat prate odabrani konsultanti Grontmij/Carlbro AS koji su odgovorni za provedbu projekta.

Na osnovu pristupanja projektu Općini Visoko odobreno je 470.000,00 KM.

Glavni ciljevi projekta uključuju:

Poboljšanje upravljanja čvrstim otpadom na općinskom nivou;
Proširenje sistemskog i organizovanog prikupljanja i odvoza komunalnog otpada;
Jačanje znanja i svijesti u pogledu upravljanja otpadom;
Bolja usluga i naplativost usluge prikupljanja komunalnog otpada.

Na osnovu naprijed navedenog, Općina Visoko je uradila Plan upravljanja otpadom za period 2011-2016. godina kojim je definisano četiri cilja:

Povećati pokrivenost teritorije općine Visoko uslugama organozovanog prikupljanja otpada do 70 % do 2016. godine
Efikasan i ekonomski isplativ transport otpada na Regionalnu deponiju «Mošćanica» do 90% u planskom periodu.
Uspostaviti integralni sistem upravljanja otpadom i postupno uvoditi sistem razdvajanja otpada na izvoru i reciklaže do 50%
Ukloniti nelegalna odlagališta otpada i izvršiti sanaciju zemljišta do 60%.

Realizacija ovih ciljeva će se provoditi kroz sljedeće projekte:

Proširenje zone organizovanog sakupljanja otpada na cijelu teritoriju općine
Zamjena stare i dotrajale opreme i poboljšanje sadašnjeg sistema odvoza
Izgradnja transfer stanice
Postepeno, korak po korak, uvesti razdvajanje otpada na licu mjesta.

Općina Visoko, pristupajući izradi ovog Plana u saradnji sa SIDA-om, u potpunosti je primijenila sve važeće standarde i načela koja predviđaju propisi iz ove oblasti, među kojima i jedno od najbitnijih načela: zagađivač plaća.

(VisokoIN)

Vezani članci

Mirza Ganić ponovo kandidat za gradonačelnika na predstojećim izborima!?

Visokoin.com

Otvoreno pismo stanovnika u Naselju Luke: Kako Upraviteljstvo na grbači etažnih vlasnika stanova živi i skupljaju “harač”

Visokoin.com

Zenička policija pronašla i oduzela više od jednog kilograma opojne droge

Visokoin.com

Sretan 7. april – Dan oslobođenja Grada Visokog od fašizma

Visokoin.com

Nole se kući u BiH: Visoko ga zauvijek kupilo

Visokoin.com

Tvrtko I Kotromanić: 633. godišnjica smrti prvog bosanskog kralja

Visokoin.com