Prodaja veleprometovog prostova u B. Mahali

Na osnovu člana 2. i 26. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Sl. novine Federacije BiH”, broj:27/97- 4/09) i članova 1.- 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Sl. novine Federacije BiH”,broj:75/05), te Odluke Nadzornog odbora “Velepromet-maloprodaja” dd Visoko broj: 031/NO od 31. 01. 2012. godine, Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:

JAVNI POZIV BR. 107 za prodaju metodom neposredne pogodbe u maloj privatizaciji za sljedeće predmete:

NAZIV PREDUZEĆA (PRODAVAC): „VELEPROMET-MALOPRODAJA“ d.d. Visoko – IDB: 4218211360003

Šifra predmeta – 040200775
Naziv, opis i lokacija predmeta prodaje – Poslovni prostor na 1. spratu u poslovnoj zgradi u naselju B. Mahala, Visoko, površine 113 m², oznaka 73, izgrađen na k. č. 808/E2, KO Mokronoge, ZKU 1154. Prostor je u funkciji.
Početna cijena KM – 90.000,00
Depozit KM – 9.000, 00
Naknada za učešće KM – 200, 00

Napomena: Plaćanje se vrši 100% u novcu (gotovinskim sredstvima).

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna, domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća («Službene novine Federacije BiH», 2/97-4/09) u daljem tekstu Zakon.
Ponude se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne b.b., Zenica do 16 sati 09. 04. 2012. godine u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita i naknade za učešće. Ponuđač je dužan u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nema smetnji u smislu člana 12. Zakona da učestvuje u postupku privatizacije.
Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom. Pobjednik neposredne pogodbe je dužan do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba člana 12. Zakona. Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju ZDK broj:1340100000014670 kod IK banka d.d. Zenica, a naknada za učešće na račun broj:1340100000013021 kod IK banka d.d. Zenica.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije za privatizaciju ZDK, dana 13. 04. 2012. godine u 11 sati. Za sve dodatne informacije i bliže identifikacione podatke o predmetu prodaje sadržane u prospektu i katalogu predmeta prodaje potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji, lično, putem telefona broj 032/243-117 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne b.b., Zenica.

(VisokoIN)

Vezani članci

Gradonačelnik Mirza Ganić obišao kritične tačke tokom obilnih padavina u Visokom

Visokoin.com

Visoko: Stanovnici Hadžijine vode traže hitno rješenje!

Visokoin.com

Čovjek svijet! – Branislav Mara Mirković

Visokoin.com

Franjevačka gimnazija u Visokom – gradilište ujedinjene Bosne i Hercegovine

Visokoin.com

Najtužnija kolona kreće danas: U Potočarima će smiraj naći još 30 žrtava genocida

Visokoin.com

Vlada ZDK finansira dva programa fokusirana na smanjenje nezaposlenosti

Visokoin.com