Projekat “Spalionica” nije u skladu sa federalnom strategijom zaštite okoliša!

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješavajući po zahtjevu investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o Visoko za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju postrojenja za termičku obradu otpada – spalionicu na lokaciji Topuzovo polje bb, Visoko, Općina Visoko, na osnovu člana 64. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ br 33/03), člana 24 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Sl.novine FBIH“ br 38/09), člana 19 i 20 Zakona o upravljanju otpadom („Sl.novine FBIH“ br 33/03 i 72/09), Pravilnika o uslovima i kriterijumima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije o uticaju na okoliš i visine naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjena uticaja na okoliš („Sl.novine FBIH“ br 45/09 i 43/10) i člana 218, a u vezi sa članom 142. Zakona o upravnom postupku („Sl.novine FBIH“ br 2/98 i 48/99) donosi:

ZAKLJUČAK

Prekida se postupak ocjenew Studije o procjeni utjecaja na okoliš investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o Visoko, Visoko, Topuzovo polje bb, za postrojenje za termičku obradu otpada spalionicu u postupku izdavanja okolinske dozvole.

Obrazloženje

Investitor „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o Visoko, Visoko, Topuzovo polje bb, je dana 04.11.2010.podnio zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju spalionice otpada. Obzirom da namjeravana gradnja, na osnovu članova 3.i 4. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti pušteni u rad samo ukoliko imaju okolišnu dozvolu („Sl.novine FBIH“ br 19/04) spada u grupu projekata koji moraju proći proceduru procjene utjecaja na okoliš prije izdavanja okolišne dozvole od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, te člana 20. Poglavlja IV istog pravilnika investitor je dostavio Studiju o procjeni utjecaja na okoliš koju je izradila konsultantska firma „Multitech inženjering“ doo Zenica. Stručna komisija Federalnog ministarstva okoliša i turizma formirana Rješenjem Ministra Federalnog ministarstva okoliša i turizma broj UP – I/05-23-5-394/10 – DĐ od 18.10.2010.je sačinila izvještaj o analizi i ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš za industrijski objekat postrojenje za termičku obradu – spalionicu otpada „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o Visoko i dostavila ga Federalnoj ministrici. U postupku ocjene Studije utjecaja na okoliš organizovana je Javna rasprava dana 9.3.2011.uz prethodno obavještavanje javnosti u javnom tisku, web stranici ministrstva, a Studija je dostavljena i nadležnim organima iz oblasti zaštite okoliša i svim zainteresiranim stranama.

Na osnovu mišljenja Stručne komisije ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma je svojim Zaključkom broj UP – I/05-23-5-394 – 6/10 – DĐ od 12.07.2011.odbila studiju i dala rok investitoru da u roku od 30 dana izvrši njenu dopunu i dopuni projekat u skladu sa analizom i ocjenom Stručnog povjerenstva. Budući da je broj dopuna bio veliki i investitor i konsultant su tražili od ministarstva da im se produži rok za izradu dopunjene studije.

U skladu sa članom 61. Zakona o zaštiti okoliša („Sl.novine FBIH“ br.33/03) u postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš ovo ministarstvo je obavijestilo javnost o javnoj raspravi o studiji. Javna rasprava je održana, uz prethodno obavještavanje javnosti u dnevnim listovima „Oslobođenje“ od 1.12.2011 i „Dnevni avaz“ od 1.12.2011.kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba – link javne rasprave dana 24.11.2011. Također je Studija utjecaja na okoliš dostavljena na ocjenu nadležnim organima iz oblasti zaštite okoliša i zainteresiranim subjektima iz člana 58. Zakona o zaštiti okoliša i člana 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša. O održavanju javne rasprave obaviještena su pismenim putem Općina Visoko, Općinsko vijeće Visoko, Stručna služba mjesnih zajednica Općine Visoko, svaka od 13 mjesnih zajednica Općine Visoko i svaka od 13 NVO udruga, udruženja građana sa teritorije općine Visoko. Javna rasprava je održana u prostorijama Općine Visoko, ulica Alije Izetbegovića broj 50 dana 20.12.2011.sa početkom u 12 sati. Sastavni dio spisa je Zapisnik sa Javne rasprave, a koji je dostavljen svim navedenim. Sastavni dio spisa je i spisak prisutnih sa potpisima prisutnih, a vršen je i tonski zapis javne rasprave. Takođe su komentari sa i u vezi javne rasprave objavljivani na web stranicama brojnih visočkih udruga. Javna rasprava je uspješno organizovana. Svoje stavove je pismeno dostavio veliki broj zainteresiranih.

Stručna komisija je reaktivirana, dostavljeni su joj materijali Studije utjecaja na okoliš i na osnovu mišljenja članova stručne komisije sačinjena je analiza i ocjena SUO za industrijski objekat postrojenje za termičku obradu otpada. Stručno povjerenstvo je u svom izvještaju koje je sastavni dio ovog zaključka ocijenilo da rezultati studije ne pokazuju da projekat ne bi izazvao zagađenje okoliša.

Obzirom da bi projekat u znatnoj mjeri mogao ugroziti okoliš, rezultati Studije o uticaju na okoliš pokazuju da projekat nije u skladu sa Fedralnom strategijom zaštite okoliša, niti Akcionim planom zaštite okoliša, niti je utvrdila mjere za ublažavanje negativnih utjecaja na okoliš, te mjere ublažavanja negativnih efekata na okoliš. S tim u vezi, a na osnovu člana 24(4) Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti okoliša, okolišno dopuštenje za predloženi projekat se ne izdaje. Takođe Studija ne zadovoljava uvjete postavljene u Pravilniku o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ukoliko imaju okolinsku dozvolu, niti ima vrijednost Studije.

Na osnovu izloženog ovo Federalno ministarstvo je ocijenilo da se nisu stekli uvjeti za odobravanje Studije o utjecaju na okoliš u smislu člana 64(2) Zakona o zaštiti okoliša i člana 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog zaključka.

Ovaj zaključak je konačan i protiv njega nije dopuštena žalba.

Protiv ovog zaključka može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka. Tužba se podnosi u dva istovjetna primjerka i uz istu se prilaže ovaj zaključak u originalu ili ovjerenom prijepisu.

U skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Sl.novine FBIH“ br 6/98), tarifni broj 55.stav 3.tačka 4. Podnosilac zahtjeva je uplatio 80,00KM na budžetski račun kod UniCredit banke.

Ministrica: Branka Đurić

(VisokoIN)

Vezani članci

Mirza Ganić ponovo kandidat za gradonačelnika na predstojećim izborima!?

Visokoin.com

Otvoreno pismo stanovnika u Naselju Luke: Kako Upraviteljstvo na grbači etažnih vlasnika stanova živi i skupljaju “harač”

Visokoin.com

Zenička policija pronašla i oduzela više od jednog kilograma opojne droge

Visokoin.com

Sretan 7. april – Dan oslobođenja Grada Visokog od fašizma

Visokoin.com

Nole se kući u BiH: Visoko ga zauvijek kupilo

Visokoin.com

Tvrtko I Kotromanić: 633. godišnjica smrti prvog bosanskog kralja

Visokoin.com